Pliki do pobrania – UCZEŃ

Formularze zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego (wypełnione formularze należy składać w sekretariacie szkoły w 2 egzemplarzach):

Zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego

Zwolnienie z wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego

W publicznych szkołach ponadpodstawowych organizuje się naukę religii i etyki na życzenie bądź rodziców, bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii i etyki decydują uczniowie (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach).

Życzenie, o którym mowa w rozporządzeniu jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione. Oświadczenia znajdują się w dokumentacji wychowawcy klasy.

Na każdy rok szkolny rodzice lub pełnoletni uczniowie wypełniają oświadczenia zwalniające z zajęć w przypadku, gdy religia jest pierwszą lub ostatnią lekcją w danym dniu.

Do pobrania:

Oświadczenie rodziców ucznia niepełnoletniego

Oświadczenie ucznia pełnoletniego

Regulamin międzyoddziałowych grup języka angielskiego

Procedura kwalifikowania do grupy języka angielskiego

1. W pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego wszyscy uczniowie klas pierwszych zobowiązani są do napisania testu poziomującego z języka angielskiego. Uczniowie nieobecni w tym dniu zobowiązani są do napisania testu w pierwszym dniu obecności w szkole.
2. Przydział do grup odbywa się na podstawie wyniku testu.
3. Uczniowie, którzy powtarzają klasę zostają przydzieleni do grup na podstawie wywiadu z nauczycielem uczącym w roku poprzednim.
4. Uczniowie, którzy przenieśli się z innej szkoły zostają przydzieleni do odpowiedniej grupy języka angielskiego po napisaniu testu poziomującego oraz na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. 

Zmiana grupy na wyższą

1. Zmiana grupy językowej na wyższą grupę może odbywać się na wniosek ucznia lub nauczyciela.
2. Jeżeli o przeniesienie do grupy wyższej wnioskuje nauczyciel, zobowiązany jest do wypełnienia wniosku, który zawiera uzasadnienie przeniesienia, opinię nauczyciela grupy docelowej oraz zgodę ucznia i jego rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku ucznia niepełnoletniego i do złożenia go w sekretariacie w terminie 1-15 czerwca danego roku szkolnego.
3. Jeżeli o przeniesienie do grupy wyższej stara się uczeń, powinien on złożyć do sekretariatu wniosek o zmianę grupy językowej, po uprzednim zgłoszeniu swojemu nauczycielowi chęci zmiany grupy. (W wyjątkowych wypadkach wniosek może być złożony po wystawieniu oceny półrocznej.) Termin składania wniosków jak w pkt. 2.
4. Przed złożeniem wniosek musi być zaopiniowany przez nauczycieli obu grup: grupy wyjściowej i docelowej. Opinia powinna zawierać informacje o postępach ucznia, frekwencji oraz aktywności ucznia na lekcjach.
5. Wniosek wypełnia uczeń.
6. Wniosek ucznia pełnoletniego nie wymaga podpisu rodzica lub opiekuna prawnego.
7. W przypadku ucznia niepełnoletniego osobą uprawnioną do podpisu wniosku jest rodzic lub opiekun prawny.
8. Warunkiem rozpatrywania wniosku jest uzyskanie przez ucznia na koniec roku szkolnego oceny co najmniej bardzo dobrej (5)
9. Nauczyciel grupy docelowej, w formie pisemnej, informuje ucznia o zakresie materiału do nadrobienia.
10. Uczeń przystępuje do sprawdzianu w ostatnim tygodniu sierpnia.
11. Jeżeli uczeń uzyska ze sprawdzianu ocenę pozytywną rozpoczyna naukę w nowej grupie. Jeżeli nie, pozostaje w grupie dotychczasowej.

Zmiana grupy na niższą

1. Zmiana grupy językowej na niższą jest możliwa tylko z rekomendacji nauczyciela.
2. Nauczyciel języka obcego może zaproponować uczniowi zmianę grupy językowej z wyższej do niższej, jeśli uczeń – mimo wszelkich starań – wykazuje braki niemożliwe do nadrobienia w danej grupie.
3. Nauczyciel dokonujący przeniesienia ucznia do grupy niższej jest zobowiązany do wypełnienia odpowiedniego wniosku i złożenia go w sekretariacie w terminie 1-15 czerwca danego roku szkolnego. Złożenie wniosku przez nauczyciela nie jest równoznaczne z uzyskaniem przez ucznia oceny pozytywnej w klasyfikacji końcoworocznej.

Zmiany w klasie I.

1. W klasach I (pierwszych) wszelkie zmiany są możliwe wyłącznie do końca września. Wymagany jest wniosek do Dyrektora z uzasadnieniem i opinią nauczyciela grupy wyjściowej i docelowej. 

Uwagi końcowe

1. Ze względów organizacyjnych nie ma możliwości powrotu do grupy wyjściowej.
2. W przypadku gdy zmiana grupy odbywa się w obrębie tej samej klasy, personalnej zmiany w e-dzienniku, w grupach wirtualnych dokonują nauczyciele grupy wyjściowej i docelowej.
W pozostałych przypadkach zmian w e-dzienniku dokonuje administrator systemu na podstawie informacji od nauczyciela grupy, którą uczeń opuścił,
3. Możliwości zmiany grup są uzależnione od ilości uczniów w grupie wyjściowej i docelowej.
4. Wzór wymaganego wniosku o zmianę grupy do pobrania na stronie szkoły.
5. Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia uchwałą Rady Pedagogicznej tj. 1 września 2015r.

Do pobrania: 

Wnioski o przeniesienie do wyższej/niższej międzyoddziałowej grupy języka angielskiego

Regulamin międzyoddziałowych grup drugiego języka obcego nowożytnego

Procedura kwalifikowania do grup drugiego języka obcego nowożytnego

 1. Podczas rekrutacji do szkoły uczniowie zobowiązani są do wypełnienia deklaracji dotyczącej preferencji językowych.
 2. Zajęcia drugiego języka obcego odbywają się w grupach międzyoddziałowych.
 3. Przydział do grup językowych odbywa się rankingowo na podstawie ilości punktów, z uwzględnieniem preferencji językowych podanych w deklaracji. Do danej grupy językowej zostaje przydzielona równa ilość uczniów z poszczególnych klas wchodzących w skład danej grupy międzyoddziałowej. Liczebność grup językowych powinna być jednolita we wszystkich grupach i nie może być wyższa niż 20 oraz niższa niż 12 ze względu na organizację pracy szkoły.
 4. W sytuacji niezakwalifikowania się przez kandydata do wybranej na pierwszym miejscu grupy językowej uwzględniana jest kolejna preferencja językowa wskazana w deklaracji wyboru grupy językowej.
 5. Przydział uczniów w obrębie kilku grup tego samego języka obcego w danej klasie odbywa się na podstawie testu diagnostycznego przeprowadzonego na pierwszych zajęciach z tego języka. Liczebność tych grup może być różna, w zależności od poziomu językowego uczniów.
 6. Uczniowie, którzy po rozpoczęciu roku szkolnego przenieśli się do innej klasy, zostają przydzieleni do grupy językowej, w której są dostępne miejsca, i jeżeli to możliwe z uwzględnieniem preferencji językowych.

Zmiana grupy w obrębie tego samego języka obcego

 1. Zmiana grupy językowej na wyższą grupę może odbywać się na wniosek ucznia lub nauczyciela. Zmiana grupy językowej na niższą jest możliwa tylko z rekomendacji nauczyciela.
 2. Nauczyciel języka obcego może zaproponować uczniowi zmianę grupy językowej z wyższej do niższej, jeśli uczeń – mimo wszelkich starań – wykazuje braki niemożliwe do nadrobienia.
 3. Nauczyciel dokonujący przeniesienia ucznia do grupy niższej jest zobowiązany do wypełnienia odpowiedniego wniosku i złożenia go w sekretariacie w terminie 1-15 czerwca danego roku szkolnego. Złożenie wniosku przez nauczyciela nie jest równoznaczne z uzyskaniem przez ucznia oceny pozytywnej w klasyfikacji końcoworocznej.
 4. Jeżeli o przeniesienie do grupy wyższej wnioskuje nauczyciel, zobowiązany jest do wypełnienia wniosku, który zawiera uzasadnienie przeniesienia, opinię nauczyciela grupy docelowej oraz zgodę ucznia i jego rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku ucznia niepełnoletniego i do złożenia go w sekretariacie w terminie 1-15 czerwca danego roku szkolnego.
 5. Jeżeli o przeniesienie stara się uczeń, powinien on złożyć do sekretariatu wniosek o zmianę grupy językowej, po uprzednim zgłoszeniu swojemu nauczycielowi chęci zmiany grupy. (W wyjątkowych wypadkach wniosek może być złożony po wystawieniu oceny półrocznej.) Wniosek musi zawierać podpisy nauczycieli obu grup poświadczające ich zgodę na przeniesienie. Termin składania wniosków jak w pkt. 2.
 6. Wniosek wypełnia uczeń.
 7. Wniosek ucznia pełnoletniego nie wymaga podpisu rodzica lub opiekuna prawnego.
 8. W przypadku ucznia niepełnoletniego osobą uprawnioną do podpisu wniosku jest rodzic lub opiekun prawny.
 9. Jeżeli uczeń przenosi się do grupy wyższej, ma obowiązek nadrobienia materiału. Nauczyciel grupy docelowej, w formie pisemnej, informuje ucznia o zakresie materiału do nadrobienia. Uczeń przystępuje do sprawdzianu w terminie ustalonym z nauczycielem.
 10. Jeżeli uczeń uzyska ze sprawdzianu ocenę pozytywną rozpoczyna naukę w nowej grupie. Jeżeli nie, pozostaje w grupie dotychczasowej.

Przeniesienie do grupy innego języka obcego nowożytnego w klasie I. 

 1. Uczniowie klas pierwszych mogą dokonać zmiany wybranego języka obcego nowożytnego na inny język obcy nowożytny w uzasadnionych przypadkach w terminie do 15 września. Po tym terminie zmiana języka nie jest możliwa ze względu na organizację pracy szkoły. Wymagany jest wniosek z podpisami nauczycieli grupy wyjściowej i docelowej, poświadczającymi zgodę nauczycieli na przeniesienie. Możliwość zmiany grup jest uzależniona od ilości uczniów w grupie wyjściowej i docelowej. (załącznik 1)
 2. W przypadkach losowych (np. planowane podjęcie studiów za granicą), uczeń może zmienić język obcy nowożytny w trakcie nauki w szkole, pod warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z języka obcego nowożytnego, którego się uczył na danym etapie edukacyjnym oraz po zdaniu testu wyrównującego różnice programowe z wybranego języka. Test ten obejmuje materiał językowy, zrealizowany do momentu przejścia ucznia do danej grupy. Wymagane jest złożenie odpowiedniego podania. (załącznik 2)

Uwagi końcowe

 1. Ze względów organizacyjnych nie ma możliwości powrotu do grupy wyjściowej.
 2. W przypadku gdy zmiana grupy odbywa się w obrębie tej samej klasy, personalnej zmiany w e-dzienniku, w grupach wirtualnych dokonują nauczyciele grupy wyjściowej i docelowej.
  W pozostałych przypadkach zmian w e-dzienniku dokonuje administrator systemu na podstawie informacji od nauczyciela grupy, którą uczeń opuścił.
 3. Wzory wymaganych wniosków o zmianę grupy do pobrania na stronie szkoły.

  WNIOSEK DRUGI JĘZYK OBCY

Procedura wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych 
w Zespole Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach


Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r., poz. 1481 z późn.zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r., poz. 1780 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)


§ 1
Duplikaty świadectw szkolnych

1. Zespół Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach wydaje duplikat świadectwa wyłącznie w przypadku utraty jego oryginału.
2. W celu wystawienia duplikatu należy wpłacić na wskazany w § 4 niniejszej procedury rachunek bankowy Zespołu Szkół opłatę skarbową w wysokości 26 zł oraz złożyć w sekretariacie:
• podanie o wydanie duplikatu (załącznik nr 1 do niniejszej procedury),
• zaświadczenie o wniesieniu opłaty skarbowej na rachunek bankowy szkoły.
3. Jeżeli przedłożone podanie zawiera wszystkie wymagane informacje oraz załączniki, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w posiadaniu Zespołu Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach, duplikat wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie do 30 dni, licząc od dnia złożenia podania.
4. Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału lub na formularzu zgodnym z treścią oryginalnego dokumentu.
5. Na duplikacie nie umieszcza się fotografii.
6. Duplikat zawiera:
• na pierwszej stronie u góry wyraz „Duplikat”,
• dane zgodne z dokumentacją pedagogiczną,
• nazwiska i imiona osób, które oryginał podpisały lub stwierdzenie ich nieczytelności,
• datę wystawienia duplikatu,
• podpis Dyrektora Zespołu Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach,
• pieczęć urzędową.
7. Podanie niekompletne lub nie zawierające niezbędnych załączników pozostanie bez rozpatrzenia.
8. Duplikat może odebrać osobiście osoba zainteresowana lub tez przez inne osoby osiadające prawomocne upoważnienie w sekretariacie Zespołu Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności
w Myślenicach (ul. Zdrojowa 18, 32-400 Myślenice). Duplikat może być również przesłany drogą pocztową na wskazany we wniosku adres.
9. Wydany duplikat jest ewidencjonowany w rejestrze wydanych duplikatów świadectw szkolnych.

§ 2
Duplikaty legitymacji szkolnych

1. W przypadku kradzieży, utraty lub zniszczenia legitymacji szkolnej w celu uzyskania jej duplikatu należy wpłacić na wskazany w § 4 niniejszej procedury rachunek bankowy Zespołu Szkół opłatę skarbową w wysokości 9 zł oraz złożyć w sekretariacie:
• podanie o wydanie duplikatu (załącznik nr 2 do niniejszej procedury),
• zaświadczenie o wniesieniu opłaty skarbowej na rachunek bankowy szkoły,
• podpisane zdjęcie legitymacyjne ucznia.
2. Duplikat legitymacji szkolnej, wystawia się z fotografią.
3. Jeżeli przedłożone podanie zawiera wszystkie wymagane informacje i załączniki, duplikat wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie do 30 dni, licząc od dnia złożenia wniosku.

§ 3
Informacje o odbiorcy oraz koncie bankowym, na które należy wnosić opłaty skarbowe za duplikaty

1. Nazwa odbiorcy:
Zespół Szkół MSG w Myślenicach
ul. Zdrojowa 18, 32-400 Myślenice
Nazwa banku i numer konta:
Bank PKO SA
Konto bankowe o numerze 73 1020 2892 0000 5702 0667 2689
W tytule należy podać imię, nazwisko oraz tytuł wnoszonej opłaty: „duplikat legitymacji” lub „duplikat świadectwa”.

DO POBRANIA

WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU ŚWIADECTWA

WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI

Powrót na górę
Facebook