Dwóch absolwentów obejmujących się na białym tle. Dziewczyna trzyma dyplom, uśmiechając się, patrząc w aparat.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

EGZAMIN ZAWODOWY FORMUŁA 2019

Egzamin zawodowy wg podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 r.  jest przeprowadzany dla:  uczniów, którzy rozpoczęli kształcenie po 1 września 2019 r.

Uczniowie , którzy ukończyli szkołę podstawową  i rozpoczęli kształcenie po 1 września 2019 egzamin zdają w styczniu klasy III  / I kwalifikacja / oraz  styczniu klasy V  / II kwalifikacja /

Uczniowie , którzy ukończyli gimnazjum  i rozpoczęli kształcenie po 1 września 2019  egzamin zdają               w styczniu klasy III  / I kwalifikacja / oraz styczniu klasy IV / II kwalifikacja /

O egzaminie zawodowym

Pamiętaj egzamin dla ucznia technikum jest obowiązkowy   –  nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego.

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.

czapka studencka kwadratowa i książki
Uczniowie w ławce podczas lekcji

Część pisemna egzaminu zawodowego  jest przeprowadzana w formie testu pisemnego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego – tj. przy komputerze.

Część pisemna –  trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Dla osób, które wymagają dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu, egzamin może odbyć się z wykorzystaniem arkusza egzaminacyjnego w postaci wydrukowanej.

Część praktyczna egzaminu  zawodowego polega na wykonaniu zadania lub zadań egzaminacyjnych, których rezultatem jest wyrób, usługa lub dokumentacja.

 

Część praktyczna dla trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym.

Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej ‎kwalifikacji określony ‎jest w informatorze o egzaminie zawodowych dostępnym na stronie CKE

Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, ‎których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

Do kiedy i gdzie można zgłosić się na egzamin ?

Deklaracje do egzaminu przekazują wam wychowawcy klas lub pobieracie je ze strony OKE Kraków

Uczniowie, absolwenci, składają deklaracje przystąpienia nie później niż do :

  1. a) dnia 15 września– jeżeli przystępują do egzaminu zawodowego, którego termin główny został określony w komunikacie, między 2 listopada a 28 lutego danego roku szkolnego;
    b) dnia 7 lutego– jeżeli przystępują do egzaminu zawodowego, którego termin główny został określony w komunikacie, między 1 kwietnia a 31 sierpnia danego roku szkolnego

Deklaracje przekazujecie wychowawcom klas lub kierownikowi kształcenia  praktycznego.

Czy laureatom i finalistom olimpiad i turniejów przysługuje zwolnienie z egzaminu ‎zawodowego?

Laureaci i finaliści turniejów i olimpiad tematycznie związanych z wybraną dziedzina wiedzy są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego i  na certyfikacie kwalifikacji zawodowej otrzymują najwyższy ‎wynik.‎

Wykaz turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy, uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego, ogłaszany jest przez ministra właściwego spraw oświaty i wychowania (Ministra Edukacji Narodowej) w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 2 lata przed terminem ich przeprowadzania.

Jakie warunki spełnić aby zdać egzamin ?

Aby zdać egzamin zawodowy, należy uzyskać:‎

  1. ‎z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎
  2. z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.

Jaki dokument otrzymujecie po zdaniu egzaminu ?

Zdający, który zdał egzamin zawodowy w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎certyfikat kwalifikacji zawodowej, wydany przez komisję okręgową.

Osoba, która posiada ‎‎certyfikaty kwalifikacji zawodowej ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia, otrzymuje dyplom ‎ zawodowy. Do dyplomu ‎zawodowego dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎ Zawodowego, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.

Dyplomy i suplementy do dyplomów  wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

Zdający, który nie zdał egzaminu zawodowego, otrzymuje informację o wynikach.

Wszelkie szczegółowe informacje związane z egzaminem zawodowym FORMUŁA 2019 znajdziesz na stronie OKE Kraków. Link: http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190829120704482 w zakładce KOMUNIKATY.

Dodatkowe informacje na temat egzaminu zawodowego udzielane są w pokoju 05 – kierownictwo kształcenia praktycznego.

Opracowanie: Kierownik kształcenia praktycznego – mgr Jolanta Turek

Grafika:
www.freepik.com/racool_studio;
www.freepik.com/pressfoto

Zespół Szkół
 Małopolska Szkoła Gościnności  
 im. Tytusa Chałubińskiego

32-400 Myślenice
ul. Zdrojowa 18  
tel: [12] 272 04 24
fax: [12] 272 12 46

Znajdź nas na:

Powrót na górę
Facebook