Egzamin zawodowy

Dwóch absolwentów obejmujących się na białym tle. Dziewczyna trzyma dyplom, uśmiechając się, patrząc w aparat.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

EGZAMIN ZAWODOWY FORMUŁA 2017

Egzamin zawodowy wg podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2017 r.  jest przeprowadzany dla:  uczniów, którzy rozpoczęli kształcenie przed 1 września 2019 r.

Uczniowie , którzy ukończyli szkołę podstawową  i rozpoczęli kształcenie przed 1 września 2019 egzamin zdają w styczniu klasy III  / I kwalifikacja / oraz  styczniu klasy IV  / II kwalifikacja /

O egzaminie zawodowym

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.

Część pisemna egzaminu zawodowego  jest przeprowadzana w formie testu pisemnego wykorzystaniem arkusza egzaminacyjnego w postaci wydrukowanej

Część pisemna –  trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Część praktyczna egzaminu  zawodowego polega na wykonaniu zadania lub zadań egzaminacyjnych, których rezultatem jest wyrób, usługa lub dokumentacja.

Część praktyczna dla trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym.

Uczniowie czytający i robiący notatki

Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, ‎których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

Do kiedy i gdzie można zgłosić się na egzamin ?

Deklaracje do egzaminu przekazują wam wychowawcy klas lub pobieracie je ze strony OKE Kraków

Uczniowie, absolwenci, składają deklaracje przystąpienia nie później niż do :

  1. a) dnia 15 września– jeżeli przystępują do egzaminu zawodowego, którego termin główny został określony w komunikacie, między 2 listopada a 28 lutego danego roku szkolnego;
    b) dnia 7 lutego– jeżeli przystępują do egzaminu zawodowego, którego termin główny został określony w komunikacie, między 1 kwietnia a 31 sierpnia danego roku szkolnego

Deklaracje przekazujecie wychowawcom klas lub kierownikowi kształcenia  praktycznego.

Czy laureatom i finalistom olimpiad i turniejów przysługuje zwolnienie z egzaminu ‎zawodowego?

Laureaci i finaliści turniejów i olimpiad tematycznie związanych z wybraną dziedzina wiedzy są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego i  na certyfikacie kwalifikacji zawodowej otrzymują najwyższy ‎wynik.‎

Wykaz turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy, uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego, ogłaszany jest przez ministra właściwego spraw oświaty i wychowania (Ministra Edukacji Narodowej) w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 2 lata przed terminem ich przeprowadzania.

Jakie warunki spełnić aby zdać egzamin ?

Aby zdać egzamin zawodowy, należy uzyskać:‎

  1. ‎z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎
  2. z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.

Jaki dokument otrzymujecie po zdaniu egzaminu ?

Zdający, który zdał egzamin zawodowy w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎certyfikat kwalifikacji zawodowej, wydany przez komisję okręgową.

Osoba, która posiada ‎‎certyfikaty kwalifikacji zawodowej ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia, otrzymuje dyplom ‎ zawodowy. Do dyplomu ‎zawodowego dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎ Zawodowego, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.

Dyplomy i suplementy do dyplomów  wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

Zdający, który nie zdał egzaminu zawodowego, otrzymuje informację o wynikach.

EGZAMIN ZAWODOWY FORMUŁA 2019

Egzamin zawodowy wg podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 r.  jest przeprowadzany dla:  uczniów, którzy rozpoczęli kształcenie po 1 września 2019 r.

Uczniowie , którzy ukończyli szkołę podstawową  i rozpoczęli kształcenie po 1 września 2019 egzamin zdają w styczniu klasy III  / I kwalifikacja / oraz  styczniu klasy V  / II kwalifikacja /

Uczniowie , którzy ukończyli gimnazjum  i rozpoczęli kształcenie po 1 września 2019  egzamin zdają               w styczniu klasy III  / I kwalifikacja / oraz styczniu klasy IV / II kwalifikacja /

O egzaminie zawodowym

Pamiętaj egzamin dla ucznia technikum jest obowiązkowy   –  nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego.

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.

czapka studencka kwadratowa i książki
Uczniowie w ławce podczas lekcji

Część pisemna egzaminu zawodowego  jest przeprowadzana w formie testu pisemnego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego – tj. przy komputerze.

Część pisemna –  trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Dla osób, które wymagają dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu, egzamin może odbyć się z wykorzystaniem arkusza egzaminacyjnego w postaci wydrukowanej.

Część praktyczna egzaminu  zawodowego polega na wykonaniu zadania lub zadań egzaminacyjnych, których rezultatem jest wyrób, usługa lub dokumentacja.

 

Część praktyczna dla trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym.

Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej ‎kwalifikacji określony ‎jest w informatorze o egzaminie zawodowych dostępnym na stronie CKE

Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, ‎których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

Do kiedy i gdzie można zgłosić się na egzamin ?

Deklaracje do egzaminu przekazują wam wychowawcy klas lub pobieracie je ze strony OKE Kraków

Uczniowie, absolwenci, składają deklaracje przystąpienia nie później niż do :

  1. a) dnia 15 września– jeżeli przystępują do egzaminu zawodowego, którego termin główny został określony w komunikacie, między 2 listopada a 28 lutego danego roku szkolnego;
    b) dnia 7 lutego– jeżeli przystępują do egzaminu zawodowego, którego termin główny został określony w komunikacie, między 1 kwietnia a 31 sierpnia danego roku szkolnego

Deklaracje przekazujecie wychowawcom klas lub kierownikowi kształcenia  praktycznego.

Czy laureatom i finalistom olimpiad i turniejów przysługuje zwolnienie z egzaminu ‎zawodowego?

Laureaci i finaliści turniejów i olimpiad tematycznie związanych z wybraną dziedzina wiedzy są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego i  na certyfikacie kwalifikacji zawodowej otrzymują najwyższy ‎wynik.‎

Wykaz turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy, uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego, ogłaszany jest przez ministra właściwego spraw oświaty i wychowania (Ministra Edukacji Narodowej) w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 2 lata przed terminem ich przeprowadzania.

Jakie warunki spełnić aby zdać egzamin ?

Aby zdać egzamin zawodowy, należy uzyskać:‎

  1. ‎z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎
  2. z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.

Jaki dokument otrzymujecie po zdaniu egzaminu ?

Zdający, który zdał egzamin zawodowy w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎certyfikat kwalifikacji zawodowej, wydany przez komisję okręgową.

Osoba, która posiada ‎‎certyfikaty kwalifikacji zawodowej ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia, otrzymuje dyplom ‎ zawodowy. Do dyplomu ‎zawodowego dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎ Zawodowego, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.

Dyplomy i suplementy do dyplomów  wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

Zdający, który nie zdał egzaminu zawodowego, otrzymuje informację o wynikach.

Dodatkowe informacje na temat egzaminu zawodowego udzielane są w pokoju 05 – kierownictwo kształcenia praktycznego.

Opracowanie: Kierownik kształcenia praktycznego – mgr Jolanta Turek

Grafika:
www.freepik.com/racool_studio;
www.freepik.com/pressfoto

Zespół Szkół
 Małopolska Szkoła Gościnności  
 im. Tytusa Chałubińskiego

32-400 Myślenice
ul. Zdrojowa 18  
tel: [12] 272 04 24
fax: [12] 272 12 46

Znajdź nas na:

Powrót na górę
Facebook