uczennica z teczką w ręce
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania i zajęć dodatkowych.

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:

 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie,
 • udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,
 • udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce,
 • dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia,
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej,

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, a w szkole policealnej – semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć,
 • ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć,
 • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
uczennica przy biurku
uczennica przy biurku
 • ustalanie rocznych, a w szkole policealnej – semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 • ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych, a w szkole policealnej – semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,
 • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i rodziców o:

 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, a w szkole policealnej – semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 • warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej, a w szkole policealnej – semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły z uwzględnieniem przepisów ustawy i rozporządzenia. Wymagania edukacyjne na rok szkolny 2020/2021 z poszczególnych przedmiotów znajdują się w Dzienniku Librus w zakładce organizacja szkoły – pliki szkoły.

STATUT SZKOŁY
WYMAGANIA EDUKACYJNE – LIBRUS – PLIKI SZKOŁY

Wykaz dostępności nauczycieli dla rodziców uczniów ZS MSG
DYŻURY NAUCZYCIELI DLA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Grafika:www.pixabay.com/nastya_gepp

Zespół Szkół
 Małopolska Szkoła Gościnności  
 im. Tytusa Chałubińskiego

32-400 Myślenice
ul. Zdrojowa 18  
tel: [12] 272 04 24
fax: [12] 272 12 46

Znajdź nas na:

Powrót na górę
Facebook