Rekrutacja uzupełniająca w MSG

Rekrutacja uzupełniająca w MSG

  • 27 lipca – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych w pierwszej rekrutacji oraz informacja o liczbie wolnych miejsc,
  • od 28 lipca do 04 sierpnia 2023 r. – złożenie wniosku w formie papierowej (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna), rekrutacja przebiega poza systemem Vulcan, wniosek należy pobrać w szkole,
  • 14 sierpnia 2023 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
  • od 4 sierpnia do 17 sierpnia 2023 r. – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi do technikum,
  • do 21 sierpnia 2022 r. – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci złożenia do komisji rekrutacyjnej:

– oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

– oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz,

– w przypadku technikum zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (jeśli przedłożenie zaświadczenia lekarskiego nie będzie możliwe we wskazanym terminie, należy złożyć stosowne oświadczenie do – informacja powinna zawierać przyczynę niedotrzymania terminu),

  • 22 sierpnia 2022 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ – składanie wniosków w rekrutacji uzupełniającej

  • 28 lipca (piątek) – 9:00 – 14:00
  • 31 lipca (poniedziałek) – 9:00 – 14:00
  • 02 sierpnia (środa) – 9:00 – 14:00
  • 04 sierpnia (piątek) – 9:00 – 14:00
Mapka województwa

Zespół Szkół
 Małopolska Szkoła Gościnności  
 im. Tytusa Chałubińskiego

32-400 Myślenice
ul. Zdrojowa 18  
tel: [12] 272 04 24
fax: [12] 272 12 46

Znajdź nas na:

Powrót na górę
Facebook