• Początek
  • Małopolskie Centrum Kształcenia Zawodowego

Małopolskie Centrum Kształcenia Zawodowego

kobieta wykonująca makijaż

Małopolskie Centrum Kształcenia Zawodowego jest publiczną placówką kształcenia ustawicznego, powołaną i prowadzoną przez Województwo Małopolskie. Centrum jest integralną częścią Zespołu Szkół  – Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach. Wykorzystujemy bazę dydaktyczną szkoły oraz zmodernizowany Internat z kuchnią i stołówką.

Centrum oferuje studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, kursy doskonalące oraz szkolenia (w tym wyjazdowe), seminaria i warsztaty. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą MCKZ i zapraszamy do współpracy każdego, kto chce uzyskać nowe kwalifikacje, umiejętności oraz wiedzę. Jeśli nie znajdziecie u nas propozycji dla siebie, czekamy na sugestie. Na zlecenie naszych klientów indywidualnych i grupowych podejmujemy się organizacji kształcenia w zaproponowanych profilach. Szczególną uwagę przywiązujemy do lokalnego rynku pracy oraz potencjalnych pracodawców, dlatego stale monitorujemy zmiany w nim zachodzące dostosowując swoją ofertę podnoszenia kwalifikacji i wiedzy do ich potrzeb.

kobiety wykonujące manicureMCKZ działa od 2004r. na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego (Uchwała XXIV/342/04). Jest jedną z nielicznych w Województwie Małopolskim publicznych placówek edukacyjnych, dzięki czemu organizowane kursy, szkolenia i studia to gwarancja wysokiego poziomu nauczania i kształcenia. Misją Centrum jest kształcenie i doskonalenie zawodowe osób o różnej profesji. Dzięki elastycznym formom współpracy, wykwalifikowanej oraz doświadczonej kadrze i nowoczesnej infrastrukturze dydaktycznej osiągamy wysoki poziom nauczania oraz satysfakcję naszych absolwentów.

kobieta robiąca manicure

Nowoczesny budynek Małopolskiej Szkoły Gościnności jest jednym z jej kluczowych atutów. Znajduje się w atrakcyjnym położeniu – w rekreacyjnej dzielnicy Myślenic. Malowniczy krajobraz okolicy oraz bogata infrastruktura turystyczna Zarabia stanowią dodatkowe walory placówki. Szkoła oferuje przestronne i jasne korytarze szkolne dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – uczniowie poruszający się na wózkach inwalidzkich mogą skorzystać ze specjalnych podjazdów i wind, by swobodnie przemieszczać się po szkole.

sala kosmetycznaPonadto, na terenie Szkoły znajduje się kompleksowo wyposażona, multimedialna sala konferencyjna i aula ze sceną, w której odbywają się nie tylko uroczystości szkolne, ale także gale, czy ceremonie, szkolenia oraz wydarzenia specjalne. Wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny – telewizory, komputery, rzutniki i tablice multimedialne. Szkoła dysponuje pięcioma pracowniami komputerowymi, pracowniami do nauki zawodu, w tym pracownie do wykonywania zabiegów na twarz, manicure i pedicure oraz szkolną restauracją nazywaną „Starą kotłownią”.

Małopolska Szkoła Gościnności to również profesjonalne zaplecze sportowe – sala gimnastyczna, siłownia, sala do tenisa stołowego oraz sportowy kompleks zewnętrzny. We wrześniu 2018 r. do użytku uczniów oddano profesjonalną bazę sportową w skład której wchodzi: wielofunkcyjne boisko do koszykówki, siatkówki i badmintona , wielofunkcyjne boisko do piłki ręcznej i tenisa ziemnego , boisko do gry w piłkę nożną, trzytorowa bieżnia wokół boiska do piłki ręcznej, skocznia do skoków w dal, siłownia zewnętrzna, zestaw drabinek do ćwiczeń typu parkour, dwie szachownice, dwa stoły pingpongowe ścieżki oraz miejsce na ognisko.

Szkoła została zaprojektowana tak, by każdy z uczęszczających do niej uczniów mógł rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

LETNIE WARSZTATY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI POLONIJNYCH

Widok na komputer z wideokonferencjąW tym roku odbyła się szósta, wyjątkowa, edycja warsztatów metodycznych języka polskiego dla nauczycieli z zagranicy. Pomimo utrudnień związanych z sytuacją pandemiczną udało się zorganizować 40-godzinne zajęcia online dla słuchaczy (wykłady i konsultacje), w których wzięły udział 63 osoby z takich krajów jak: Ukraina, Białoruś, Estonia, Rosja, Niemcy, Francja, Holandia, Chorwacja, USA, Kanada.

 

Kursy metodyczne języka polskiego dla nauczycieli z zagranicy mają ponad trzydziestoletnią tradycję, a od sześciu lat Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach, reprezentując Województwo Małopolskie, współpracuje z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie przy organizacji tego przedsięwzięcia.

 

Poniżej  materiały dydaktyczne przygotowane przez pracowników naukowych UP, z których każdy chętny nauczyciel może skorzystać. Polecamy!

KURS LETNI – URSZULA MAJCHER – LEGAWIEC

KURS LETNI – AGNIESZKA JASIŃSKA

KURS LETNI – EWA MŁYNARCZYK

KURS LETNI – EWA MŁYNARCZYK (2)

KURS LETNI – KATARZYNA JASIŃSKA

KURS LETNI – MAŁGORZATA CHROBAK

KURS LETNI – MAŁGORZATA CHROBAK (2)

KURS LETNI – MARZENA BŁASIAK

KURS LETNI – PAWEŁ SPOREK

KURS LETNI – PAWEŁ SPOREK (2)

KURS LETNI – PIOTR KOŁODZIEJ

KURS LETNI – PIOTR KOŁODZIEJ (2)

 

Dodała:AA
11/08/2020

Grafika: www.pixabay.com/jagritparajuli99

Co to są KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE ?

kobieta malująca ustaKwalifikacyjne kursy zawodowe to nowa forma kształcenia osób dorosłych i bezpłatny sposób na :

  • zdobycie nowego zawodu
  • uzupełnienie swojego wykształcenia
  • udoskonalenie swoich umiejętności
  • wsparcie rozwoju swojej kariery zawodowej

Uczenie się przez całe życie jest wymogiem i znakiem współczesnych czasów. Jest odpowiedzią na zmieniający się rynek pracy i dostosowanie do jego potrzeb. Ustawiczne kształcenie, w tym na kwalifikacyjnych kursach zawodowych ma na celu przede wszystkim:

  • zwiększenie szans na znalezienie pracy
  • zmianę pracy
  • awans
  • utrzymanie zatrudnienia

Ministerstwo Edukacji Narodowej od 1 września 2012 r. wprowadziło nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe będą mogły uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przeprowadzony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Zdobycie wszystkich kwalifikacji (np. A1,A2,A3) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia (średniego ) oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu; dyplomu technika w danym zawodzie.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej, stacjonarnej w systemie dziennym i wieczorowym zgodnie z preferencjami uczestników. Małopolskie Centrum Kształcenia Zawodowego Zawodowego proponuje naukę w trybie zaocznym ( sobota, niedziela, co dwa tygodnie ) uwzględniając czas wolny od nauki w ferie oraz wakacje. 
Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie. Minimalna liczba godzin kształcenia na danym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie; jedynym wymaganiem jest ukończenie 18 roku życia. Kwalifikacyjne kursy zawodowe to BEZPŁATNA forma uzyskania kwalifikacji zawodowych. Szczegóły kursu określa Regulamin Organizacyjny Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych stworzony przez organizatora kursów. Przedmioty nauczania podczas kursów są związane z daną kwalifikacją. Warunkiem ukończenia kursów jest frekwencja obecności podczas zajęć nie mniejsza niż 80 % oraz zdany egzamin zawodowy.

Do tej pory w MCKZ udało się przeprowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach:

*kucharz      *kelner     *asystent osoby niepełnosprawnej     *technik usług kosmetycznych

PODANIE O PRZYJĘCIE NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

Rekrutacja do nauki w zawodzie technik usług kosmetycznych w formie
kwalifikacyjnego kursu zawodowego FRK 04
Nauka trwa 1,5 roku (3 semestry) w trybie weekendowym
Po ukończeniu kursu jego uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu Trzy czerwone szminki na białym tle z kwiatami
i przystępuje do egzaminu państwowego.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 663 443 534

O przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy mogą ubiegać się osoby:

– które ukończyły 18 lat, z wyjątkiem przypadków jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełnić obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (Rozporządzenie MEN z dnia 16 lipca 2012 r.)
– posiadają świadectwo ukończenia co najmniej gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej
– posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w zawodzie technik usług kosmetycznych

 

przybory do makijażu na białym tleDokumentacja rekrutacyjna:

– świadectwo ukończenia szkoły średniej, zawodowej bądź inne, potwierdzające wykształcenie
– wniosek o przyjęcie na kurs ( druk szkolny – biuro MCKZ)
– zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu
– inne dokumenty brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

Terminy rekrutacji:

06.07.2020r. – 27.08.2020r.
I ETAP –
składanie dokumentów przez kandydatów oraz weryfikacja spełnienia przez kandydatów warunków podstawowych (wykształcenie, zaświadczenie lekarskie i innych)

28.08.2020r.- 29.08.2020r.
II ETAP –
przeprowadzenie przez komisję rekrutacyjną I postępowania rekrutacji, w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki podstawowe, niż liczba wolnych miejsc w szkole. Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów do szkoły.

30.08.2020r.- 31.08.2020r.
III ETAP –
przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli Szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami. Po zakończeniu ostatecznej rekrutacji i weryfikacji opublikowanie listy słuchaczy przyjętych na kurs.

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są w biurze MCKZ (b. MODiDZ)
pokój nr 7 – parter szkoły

uczennice w sali do zabiegów kosmetycznych
kobieta wykonująca makijaż drugiej kobiecie
zabieg manicure

fot. J. Kaleta/ZS MSG

Powrót na górę
Facebook