• Początek
 • Szkoła Policealna Turystyki i Zdrowia

Szkoła Policealna Turystyki i Zdrowia

wizytówka z napisem szkoła policealna turystyki i zdrowia

Szkoła policealna to szkoła, w której w rok lub w dwa lata, w zależności od wybranego kierunku, można zdobyć  praktyczną wiedzę i pożądany na rynku zawód. Wszystkie kierunki Policealnej Szkoły Turystyki i Zdrowia  tworzone są tak, by odpowiedzieć na potrzeby  przyszłego pracodawcy. Konkretne umiejętności pozyskiwane w trakcie nauki, dają możliwość szybkiego znalezienia pracy. Do rozpoczęcia nauki w szkole policealnej wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej i zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki.

Co daje nauka w szkole policealnej?   Korzyści z nauki w szkole policealnej są bardzo konkretne. Podczas nauki na jednym z bezpłatnych kierunków Policealnej Szkoły Turystyki i Zdrowia można zdobyć  praktyczne umiejętności niezbędne w wybranym zawodzie, nauczyć się prowadzić własną działalność gospodarczą, przystąpić do egzaminów z wybranych kwalifikacji zawodowych, zdobyć konkretny, pożądany na rynku pracy zawód i umiejętności. W czasie trwania nauki odbywa się  praktyki oraz otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz suplement do dyplomu w języku polskimi angielskim EUROPASS, uznawany przez instytucje polskie i europejskie.

Policealna Szkoła Turystyki i Zdrowia w swojej ofercie edukacyjnej przygotowała kształcenie dla opiekuna medycznego, terapeuty zajęciowego oraz planuje otwarcie kierunku technik usług kosmetycznych.

Do pobrania:

PLAN LEKCJI – TERAPIA ZAJĘCIOWA – rok szkolny 2021/2022


OPIEKUN MEDYCZNY – OD WRZEŚNIA 2021 NOWE UPRAWNIENIA

Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku. Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio–psycho-społeczne. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym.

Zawód należy do grupy zawodów „międzynarodowych” i można go z powodzeniem wykonywać zarówno w kraju jak i zagranicą.

OPIEKUN MEDYCZNY od 2021

Od 2021 roku zgodnie z projektem Rozporządzenia kompetencje opiekuna medycznego poszerzą się nie tylko o oznaczenie stężenia glukozy we krwi, przy pomocy glukometru, prowadzenie dobowej zbiórki moczu i bilansu płynów, karmienie przez PEG.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekun medyczny zgodnie z projektem Rozporządzenia będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej:

1) rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;

2) świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;

3) doboru procedur terapeutycznych odpowiednich dla określonego pacjenta;

4) współpracy z pielęgniarkami i lekarzami;

5) wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych;

6) wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – Metoda Hoppe;

7) wykonywania wybranych czynności na rzecz pacjenta dializowanego;

8) wykonywania wybranych czynności asystujących przy operacji;

9) asystowania pielęgniarce oraz udzielania wybranych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad pacjentem leczonym hemodializą, dializą otrzewnową i technikami pokrewnymi.

Nastąpi więc zmiana nazwy kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie z „MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej” na: „MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej”, podkreślająca to, że opiekun medyczny jest zawodem medycznym.

Po ukończeniu szkoły policealnej możesz pracować w:

 • szpitalach,
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych,
 • niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej,
 • domach i ośrodkach pomocy społecznej, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niesamodzielnych,
 • hospicjach
 • w domach pacjentów, świadcząc opiekę indywidualną.

W trakcie nauki język angielski zawodowy oraz język migowy poszerzające możliwości kontaktu z pacjentami niesłyszącymi oraz za granicą.

wyrabianie z gliny naczyniaTERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Czas trwania – 2 lata

Zawód terapeuty zajęciowego należy do grupy zawodów medycznych, które są coraz częściej poszukiwane na dzisiejszym rynku pracy, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Terapeuta zajęciowy jest osobą prowadzącą różne formy i techniki terapii zajęciowej, polegającej na aktywizowaniu osób wykluczonych (chorych, niepełnosprawnych, starszych i zaniedbanych) w życiu społecznym.

Terapia zajęciowa ma na celu pomoc w procesie leczenia i rehabilitacji chorych oraz przeciwdziałanie powstawaniu przewlekłego stanu chorobowego lub kalectwa. Terapeuta zajęciowy zapewnia swoim podopiecznym celowe zajęcia, które mają dla nich dużą wartość zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Dzięki prowadzonej przez niego terapii, osoby chore i niesamodzielne mogą na nowo nauczyć się funkcjonowania w społeczeństwie i dostają szansę na usamodzielnienie. Terapeuta zajęciowy poprzez swoje zachowanie dba o dobro pacjenta, dając mu oprócz ćwiczeń również wsparcie psychiczne.

Terapeuta zajęciowy powinien posiadać uzdolnienia artystyczne i manualne. W trakcie nauki terapeuta zajęciowy zdobywa wiedzę na temat metod organizowania czasu wolnego osobom chorym i z różnym stopniem niepełnosprawności oraz odnajdywania się w nowej sytuacji życiowej spowodowanej urazem lub chorobą. Terapeuci zajęciowi mogą podjąć zatrudnienie w placówkach rehabilitacji, szpitalach psychiatrycznych, sanatoriach, domach dziennego pobytu, domach pomocy społecznej, klubach seniora i innych placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

starszy mężczyzna i młoda opiekunka medycznaOPIEKUN MEDYCZNY
Czas trwania – 1,5 roku

Zawód opiekuna medycznego został stworzony jako odpowiedź na niewystarczającą infrastrukturę opiekuńczą, która nie radziła sobie z procesem starzenia się społeczeństwa i rosnącą liczbą osób chorych i niesamodzielnych.

Opiekun medyczny to osoba, która w profesjonalny sposób świadczy usługi medyczno-pielęgnacyjne i opiekuńcze osobie chorej i niesamodzielnej.

Od września 2021 roku zgodnie z projektem Rozporządzenia kompetencje opiekuna medycznego poszerzą się. Absolwent szkoły będzie przygotowany do: rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku; doboru procedur terapeutycznych odpowiednich dla pacjenta; asystowania pielęgniarce w udzielaniu wybranych świadczeń zdrowotnych.

Kontakt: sekretariat@zsp.edu.pl
tel. 12 272 04 24

Terminy postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Policealnej Turystyki i Zdrowia w Myślenicach na rok szkolny 2021/2022:

 • 05.2021 r.15.07.2021 r.plakat przedsyawiający grupę ludzi patrzących na ekran komputera – termin składania dokumentów przez kandydatów,
 • do 22.07.2021 r. – przeprowadzenie przez komisję rekrutacyjną weryfikacji spełniania przez kandydatów warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (oryginał świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego lub średniego branżowego, zaświadczenie lekarskie)
 • 07.2021 r. godz.12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły,
 • 05.2021 r. 26.07.2021 r. – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie
 • 07.2021 r. 28.07.2021 r. – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia: oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego lub średniego branżowego o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem
  o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 • 07.2021 r. godz.15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły
 • 07.2021 r.10.08.2021 r. – termin składania dokumentów przez kandydatów
  w postępowaniu uzupełniającym,
 • do 17.08.2021 r. – przeprowadzenie przez komisję rekrutacyjną weryfikacji spełniania przez kandydatów warunków branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym,
 • 08.2021 r. godz.12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły w postępowaniu uzupełniającym,
 • 07.2021 r. 20.08.2021 r. – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie w postępowaniu uzupełniającym
 • 08.2021 r. 23.08.2021 r. – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia: oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego lub średniego branżowego o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem
  o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 • 08.2021 r. godz.15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły w postępowaniu uzupełniającym

Dokumenty do pobrania:

PODANIE O PRZYJĘCIE SZKOŁA POLICEALNA

REGULAMIN REKRUTACJI SZKOŁA POLICEALNA TURYSTYKI I ZDROWIA

Powrót na górę
Facebook