REKRUTACJA 2021/2022 – NAJWAŻNIEJSZE TERMINY

Dyżury Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej zostaną podane w późniejszym terminie.

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.                 Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, z wyłączeniem kandydatów do oddziału sportowego.od 17 maja 2021 r.
do 21 czerwca 2021 r.
do godz.15.00
3-5 sierpnia 2021 r.
2.                 Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, w której dla kandydatów przeprowadza się próby sprawności fizycznej (oddział sportowy).17-31 maja 2021 r.
do godz.15.00
3-5 sierpnia 2021 r.
3.                 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.od 25 czerwca 2021 r.
do 14 lipca 2021 r.
do godz. 15.00
4.                 Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły terminu przeprowadzenia prób sprawności fizycznejdo 14 maja 2021 r.
5.                 Przeprowadzenie przez komisję rekrutacyjną prób sprawności fizycznej1-14 czerwca 2021 r.
II termin do 8 lipca 2021 r.
(dokładny termin podany zostanie do 14 maja 2021 r.)
6-10 sierpnia 2021 r.
(dokładny termin podany zostanie do 14 maja 2021 r.)
6.                 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej. I termin do 17 czerwca 2021 r.
II termin do 9 lipca 2021 r.
do 13 sierpnia 2021 r.
7.                 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.do 14 lipca 2021 r. 5 sierpnia 2021 r.
8.                 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.do 21 lipca 2021 r.13 sierpnia 2021 r.
9.                 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 22 lipca 2021 r. 16 sierpnia 2021 r.
10.             Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie. od 17 maja 2021 r.
do 26 lipca 2021 r.
3-13 sierpnia 2021 r.
11.             Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia:
– oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
– oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły
– zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.
 23-30 lipca 2021 r.
do godz. 15.00
 17-20 sierpnia 2021 r.
do godz. 15.00
12.             Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 2 sierpnia 2021 r.
do godz.14.00
23 sierpnia 2021 r.

DO POBRANIA

REGULAMIN REKRUTACJI

Próba sprawności fizycznej dla oddziału sportowego – opracowana na podstawie wytycznych Polskiego Związku Piłki Nożnej

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 – terminarz MEiN

Powrót na górę
Facebook