Regulamin rekrutacji

 

Do 11 czerwca komisja rekrutacyjna dyżuruje w poniedziałki i czwartki
w godzinach od 14.30 do 16.00 w bibliotece szkolnej


 

HARMONOGRAM DYŻURÓW SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019

DOSTĘPNY TUTAJ

 


Gimnazjalisto! Nie wahaj się dłużej i dołącz do nas!


Co nas wyróżnia:

•Nauka w systemie jednozmianowym

•Wzorce kształcenia oparte na europejskich rozwiązaniach

•Nauczanie w systemie międzyoddziałowym

•Nowoczesne i profesjonalnie wyposażone pracownie

Zakwaterowanie w wygodnym i dostosowanym do potrzeb młodzieży internacie (nowocześnie wyposażone pokoje,wi-fi, sala kinowa, świetlica, całodobowa opieka)

•Domowe obiady w stołówce szkolnej

•Wymiany i wycieczki zagraniczne (Niemcy, Austria, Francja, Włochy, Węgry, Chiny)

•Praktyki zawodowe w renomowanych hotelach, biurach podróży, restauracjach

•Pokazy i warsztaty z ekspertami

•Wysoka zdawalność matury i egzaminów zawodowych

 

Zdecyduj sam! Wybierz jedną z naszych szkół!

Dlaczego Technikum?


• zdobywasz zawód i uprawnienia do pracy na terenie całej Unii Europejskiej

• uzyskujesz tytuł technika hotelarstwa, technika obsługi turystycznej lub technika żywienia i usług gastronomicznych – w zależności od wyboru

• odbywasz praktyki krajowe i zagraniczne w najlepszych hotelach i restauracjach m.in.:

• zdobywasz wiedzę nie tylko z przedmiotów zawodowych, ale również z przedmiotów ogólnokształcących

• zdajesz maturę i egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

• po naszej szkole możesz studiować na dowolnie wybranym kierunku (tak jak po liceum)

 

Dlaczego Liceum?

We wszystkich klasach licealnych językiem obowiązkowym jest angielski lub niemiecki. Do wyboru proponujemy również języki:

 • hiszpański
 • rosyjski
 • francuski


Rozszerzenia już od pierwszej klasy!Od pierwszego dnia nauki języki obce nauczane są w systemie międzyoddziałowym w grupach według stopnia zaawansowania – na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

 

Wyfruń z gniazda! Damy Ci schronienie!

Jesteśmy jedną z niewielu szkół w okolicy, która dysponuje internatem. Nie bój się odległości i dojazdów - możesz u nas zamieszkać.

 


 

Regulamin Rekrutacji

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności

im. Tytusa Chałubińskiego

w Myślenicach na rok szkolny 2018/2019

 

opracowany na podstawie:

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późniejszymi zmianami)
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
 • ZARZĄDZENIA NR 2/18 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019 w województwie małopolskim.

Rekrutację i kwalifikację kandydatów prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna powołana przez zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach z dnia 1 lutego 2018 r.

Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna działa na podstawie harmonogramu pracy przygotowanego we współpracy z Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach w oparciu o wspomniane powyżej dokumenty.

Harmonogram pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej dostępny jest na stronie: zsp.edu.pl w zakładce dyżury komisji rekrutacyjnej.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności

prowadzi nabór do następujących szkół:

Szkoły ponadgimnazjalne

II Liceum Ogólnokształcące

Klasa

Przedmioty rozszerzone

A

język angielski lub niemiecki

geografia lub historia

wiedza o społeczeństwie

B

język angielski lub niemiecki

matematyka, informatyka

fizyka lub geografia

C

język angielski lub niemiecki

biologia

chemia

 

Technikum Turystyczno-Gastronomiczne

Klasa

Zawód

Przedmioty rozszerzone

H

Technik hotelarstwa

język angielski, geografia

T

Technik obsługi turystycznej

język angielski, geografia

G

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 

język angielski, chemia

K

Technik żywienia i usług gastronomicznych (16 miejsc) / Technik hotelarstwa (16 miejsc)

język angielski,

chemia (żywienie i usł.gastr.)

geografia (hotelarstwo)

 

Szkoły policealne

 • Terapeuta Zajęciowy – 2 lata
 • Opiekun Medyczny – 1 rok

 

Liceum Ogólnokształcące i Technikum Turystyczno - Gastronomiczne

 

§ 1

1) Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wybierają klasę, w której chcą podjąć naukę:

a) w Liceum Ogólnokształcącym

b) w Technikum

2) Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych dokonują rejestracji internetowej do trzech szkół.

W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów.

3) Kandydaci do szkół składają w szkole pierwszego wyboru podpisany wniosek o przyjęcie do szkoły (wydruk rejestracji internetowej) wraz z dokumentami potwierdzającymi wielodzietność rodziny kandydata; samotne wychowywanie w rodzinie; niepełnosprawność kandydata, jego rodzica/rodziców lub rodzeństwa; dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą (wzory dokumentów dostępne podczas rejestracji internetowej).

4) Rejestrację kandydatów spoza powiatu myślenickiego prowadzą szkoły pierwszego wyboru.

 

 

§ 2

Terminy postępowania rekrutacyjnego

na podstawie załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 2/18

Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2018 r.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 23 kwietnia 2018r.

do 11 czerwca 2018 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie

przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności,

o których mowa w art. 20t ust.7 ustawy

o systemie oświaty.*

od 23 kwietnia 2018 r.

do 27 czerwca 2018 r.

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 22 czerwca 2018 r.

do 26 czerwca 2018 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

29 czerwca 2018 r.

godz.12.00

5.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

do 3 lipca 2018r.

6.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:

a) oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały wcześniej złożone (por. punkt 3 – uzupełnienie wniosku)

b) zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

do 9 lipca 2018 r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych

10 lipca 2018 r.

godz.12.00

8.

Spotkanie z rodzicami nowo przyjętych uczniów klas Liceum Ogólnokształcącego w auli szkolnej

Spotkanie z rodzicami nowo przyjętych uczniów klas Technikum Turystyczno-Gastronomicznego w auli szkolnej

10 lipca 2018 r. - godzina 17.00

 

 

10 lipca 2018 r. - godzina 18.00

9.

W rekrutacji uzupełniającej podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych

22 sierpnia 2018 r.

godz.12.00

 

* Do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 do klasy I trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia stosuje się przepisy ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r., tj. art. 7b ust. 1c, art. 20a, art. 20b, art. 20c ust.2 i 3, art. 20d, art. 20f, art. 20h ust.1, 4, 5, ust. 6 pkt 2-5 i ust. 7, art. 20j, art. 20m, art. 20 s pkt 1, art. 20t, art.20v i art. 20z – 20zf.

Podstawa prawna: art. 149 ust. 1, 4, 7; art. 155 ust. 1, 4, 7; art. 165 ust.1, 3, 6ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60ze zm.).

 

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły, których gimnazja nie należą do systemu rekrutacji elektronicznej, składają w szkole dokumenty (wniosek o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, kopię lub oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i kopię lub oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego) w terminach wyznaczonych w w/w harmonogramie w pkt. 1 i 3.
 2. Wszystkie dane dotyczące kandydatów z gimnazjów spoza systemu elektronicznej rekrutacji ubiegających się o przyjęcie do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolskiej Szkoły Gościnności, jako szkoły pierwszego wyboru, zostaną wprowadzone przez szkolnego administratora systemu.
 3. Po zakwalifikowaniu się na listę kandydatów należy uzupełnić dokumenty potwierdzające wolę nauki w szkole w terminie wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji (tabela, pkt. 6)

 

§ 3

 1. Do dokumentów potwierdzających wolę nauki w szkole ponadgimnazjalnej należy dołączyć:
 • dwie fotografie podpisane na odwrocie (nazwisko, imię, data urodzenia),
 • kandydaci do klas technikum zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych

 

§ 4

Przyznawanie punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

 1. O przyjęciu do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej decyduje:
 • liczba punktów uzyskana przez kandydata z egzaminu na zakończenie nauczania gimnazjalnego - max. 100 pkt.
 • liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów - języka polskiego i trzech obowiązkowych przedmiotów wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną - max.80 pkt.
 • inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum - max. 20 pkt.
 1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty rekrutacyjne według zasady, że jeden procent odpowiada 0,2 punktu w przypadku wyników procentowych z egzaminów z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. W praktyce oznacza to, że za wyniki każdej części egzaminu można uzyskać maksymalnie 20 punktów.
 2. Oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum przelicza się na punkty następująco:

celujący

18 punktów

bardzo dobry

17 punktów

dobry

14 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

 

4. Przedmioty punktowane ze świadectwa ukończenia gimnazjum

Typ szkoły

Przedmioty punktowane do wszystkich klas pierwszych

Liceum Ogólnokształcące

1. Język polski

2. Matematyka

3. Język obcy

4. Przedmiot wybrany z grupy II: historia, geografia, biologia, informatyka

Technikum Turystyczno -Gastronomiczne

1. Język polski

2. Matematyka

3. Język obcy

4. Przedmiot wybrany z grupy : historia, geografia, biologia, informatyka

 

5. Szczególne osiągnięcia ucznia – maksymalnie 20 punktów w tym:

 • za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 • w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa wyżej, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty

 

§ 5

Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty mają pierwszeństwo przyjęcia do wybranej przez siebie szkoły.

 

§ 6

Lista kandydatów przyjętych do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych będzie tworzona na podstawie liczby punktów uzyskanych z uwzględnieniem warunków zawartych w § 4 i § 5 Regulaminu.

 

§ 7

Kandydaci zwolnieni ze zdawania egzaminu gimnazjalnego na podstawie odrębnych przepisów będą przyjmowani w miarę wolnych miejsc w terminie dodatkowej rekrutacji.

 

§ 8

Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzana jest we wszystkich szkołach w przypadku posiadania wolnych miejsc . Wyniki tej rekrutacji (w szkołach objętych systemem elektronicznym) administrator systemu rekrutacji wprowadza do systemu elektronicznego po jej zakończeniu.

W rekrutacji uzupełniającej uczestniczą kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych szkół w pierwszym terminie.

W rekrutacji uzupełniającej kandydaci posługują się oryginalnymi dokumentami.

 

§ 9

Szkoła Policealna Turystyki i Zdrowia

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach

 

Kryteria rekrutacji do Szkoły Policealnej Turystyki i Zdrowia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach.

1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły policealnej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają:

 • wykształcenie średnie;
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

 

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność dziecka kandydata,
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

Kryteria, o których mowa mają jednakową wartość.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

§ 10

Terminy postępowania rekrutacyjnego

na podstawie załącznika Nr 3 do zarządzenia Nr 2/18

Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2018 r.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 5 do 27 czerwca 2018 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.*

od 5 do 29 czerwca 2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

3 lipca 2018 r.

godz 12.00

4.

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły policealnej.

do 11 lipca 2018 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

3 lipca 2018 r.

godz 12.00

 

*Do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 na semestr pierwszy klasy I publicznej szkoły policealnej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).

 

W przypadku wolnych miejsc na poszczególnych kierunkach kształcenia, prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca – podanie do publicznej wiadomości listy osób przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej 10 sierpnia 2018 r. godz 12.00.

Zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dn. 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 49 z późn. zm.) w przypadku wolnych miejsc, podania o przyjęcie do szkoły będzie można składać do 30 SIERPNIA 2018 r.

Rozpatrzenie podań złożonych w terminie po 26 lipca 2018 r. i ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi – 30 sierpnia o godz. 12.00

Niepodjęcie nauki w dniu rozpoczęcia zajęć, bez usprawiedliwienia jest traktowane jako rezygnacja z nauki, powoduje skreślenie z listy przyjętych oraz przyjęcie kandydata z listy rezerwowej.

 

§ 11

Dokumenty, które należy złożyć przy przyjęciu do szkoły:

 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych
 • Kwestionariusz wniosku o przyjęcie do szkoły /druk do pobrania ze strony szkoły www.zsp.edu.pl, lub w sekretariacie szkoły/
 • Dwie fotografie / 30x40mm/ podpisane na odwrocie /nazwisko, imię, data urodzenia/
 • Oraz inne dokumenty brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły:

telefon: 12 272 08 20, 12 272 04 24

fax: 12 272 12 46

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Gimnazjalisto! Nie wahaj się dłużej i dołącz do nas!

•Nauka w systemie jednozmianowym

•Wzorce kształcenia oparte na europejskich rozwiązaniach

•Nauczanie języków w systemie międzyoddziałowym

•Nowoczesne i profesjonalnie wyposażone pracownie

•Doskonała lokalizacja (w sąsiedztwie bazy treningowej Wisły Kraków)

•Zakwaterowanie w wygodnymi dostosowanym do potrzeb młodzieży internacie (wi-fi, sala kinowa, świetlica, nowoczesny design pokoi, całodobowa opieka)

•Domowe obiady w stołówce szkolnej

•Wymiany i wycieczki zagraniczne (Niemcy, Austria, Francja, Włochy, Węgry, Chiny)

•Praktyki zawodowe w renomowanych hotelach, biurach podróży, restauracjach

•Pokazy i warsztaty z ekspertami

•Wysoka zdawalność matury i egzaminów zawodowych

 

Zdecyduj sam!

 

Dlaczego wybrać Technikum?

• zdobywasz zawód i uprawnienia do pracy na terenie całej Unii Europejskiej

• uzyskujesz tytuł technika hotelarstwa, technika obsługi turystycznej lub technika żywienia i usług gastronomicznych – w zależności od wyboru

• odbywasz praktyki krajowe i zagraniczne w najlepszych hotelach i restauracjach m.in.:

Orbis Grupa Hotelowa

WDW Rewita

Mercure Dosłońce

Mrzeżyno

Holiday Inn Kraków

Hotel Stary

Hilton Garden Inn Kraków

Hotel Black&White

Novotel Centrum

Park Inn

Olivia Spa,

Hiszpania Majorka JS Hotels,

Sheraton Sopot

Qubus

Rynia WDW,

Kościelisko WDW

Włochy

Sheraton Kraków i inne.

• zdobywasz wiedzę nie tylko z przedmiotów zawodowych, ale również z przedmiotów ogólnokształcących

• zdajesz maturę i egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

• po naszej szkole możesz studiować na dowolnie wybranym kierunku (tak jak po liceum)

 

Dlaczego wybrać Liceum?

We wszystkich klasach licealnych językiem obowiązkowym jest angielski lub niemiecki.

Do wyboru proponujemy również języki: - hiszpański- rosyjski- francuski

Rozszerzenia realizowane już od pierwszej klasy!

Od pierwszego dnia nauki języki obce nauczane w systemie międzyoddziałowym w grupach według stopnia zaawansowania – na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

 

zsp.edu.pl