Oferta pracy

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach ul. Zdrojowa 18 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: specjalista w wymiarze pełny etat

1.Wymagania niezbędne

a) spełnienie wymagań zawartych w art. 6.1 ust.1 – 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) 

b) wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku ( preferowana specjalizacja w zakresie prawa pracy, administracji )

c) staż pracy min. 4 lata

 2. Wymagania dodatkowe

 a) znajomość: przepisów z zakresu Kodeksu Pracy, Ustawy Karta Nauczyciela , znajomość programu Kadry Optivum Vulkan, arkusz organizacyjny, znajomość obsługi kasy fiskalnej

b) umiejętność: obsługa urządzeń biurowych, biegła obsługa komputerowego oprogramowania biurowego (Word, Excel, Internet),

c) kreatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, organizacja pracy własnej, terminowość , dokładność, umiejętności analityczne i interpersonalne

d) doświadczenie zawodowe w zakresie kadr w placówce oświatowej

 3. Przewidywany zakres wykonywanych zadań

 1. Kompleksowe prowadzenie  akt osobowych nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych
 2. Kierowanie osób  nowo zatrudnianych na badania wstępne, zatrudnionych na badania okresowe, kontrolne.
 3. Zapoznawanie pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków.
 4. Kierowanie osób nowo zatrudnianych na szkolenie bhp wstępne, stanowiskowe, zatrudnionych na szkolenia okresowe.
 5. Sporządzanie umów o pracę wraz z wymaganymi przepisami  załącznikami.
 6. Sporządzanie świadectw pracy.
 7. Obliczanie wymiaru urlopu pracowników.
 8. Przygotowywanie planu urlopów wypoczynkowych.
 9. Ewidencja czasu pracy pracowników niepedagogicznych oraz rozliczenie czasu pracy.
 10. Ustalanie nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za urlop.
 11. Przygotowywanie decyzji: urlopy macierzyńskie, rodzicielskie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 12. Przygotowywanie decyzji: zmiana wynagrodzeń, dodatki motywacyjne, premie, dodatki specjalne itp.
 13. Przygotowywanie danych do planów budżetowych.
 14. Przygotowywanie danych do arkusza organizacyjnego.
 15. Przygotowanie niezbędnych informacji z zakresu spraw osobowych nauczycieli do  sprawozdań sporządzanych zgodnie z ustawą SIO.
 16. Sporządzanie sprawozdań z czasu pracy, popytu na pracę i innych z zakresu spraw osobowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
 17. Sporządzanie zaświadczeń o odbyciu stażu na wyższy stopień awansu zawodowego.
 18. Prowadzenie obowiązków kasjera zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 19. Prowadzenie ksiąg druków ścisłego zarachowania.
 20. Podejmowanie z banku gotówki , wpłata gotówki oraz odbiór wyciągów bankowych.
 21. Ewidencjonowanie wymaganych operacji w kasie fiskalnej, sporządzanie raportów dobowych i miesięcznych wymaganych przepisami prawa

4. Warunki pracy i płacy:

Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. 2014 r. poz. 1786 ze zm.) oraz regulaminem wynagradzania pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach.

4a.W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6 %

5. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.

2. Życiorys - CV.

3. Poświadczoną przez kandydata kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, staż pracy, ukończone kursy i szkolenia.

4. Poświadczaną przez kandydata kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

6. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane.

6. Określenie miejsca i terminu składania wymaganych dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do 14 czerwca 2018 r. do godz. 10°° w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności Myślenice ul. Zdrojowa 18 w zamkniętej kopercie z dopiskiem " Nabór na wolne stanowisko specjalista". lub pocztą na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności 32- 400 Myślenice  ul. Zdrojowa 18. Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach telefonicznie zaprosi kandydatów wybranych spośród ofert na rozmowy kwalifikacyjne. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych w momencie zatrudnienia.

Dokumenty aplikacyjne: powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z: Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) Ustawą  z dnia 13 kwietnia 2018 r.  Kodeks Pracy ( Dz.U.2018 poz. 917 ) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (GDPR, RODO)

 

Dodała AK
04.06.2018

zsp.edu.pl