imprezy.malopolska

 

Myślenice, 01.06.2018 r.

Znak postępowania: 18/06/18

 

Postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na:

Świadczenie kompleksowej usługi na zorganizowanie i przeprowadzenie ogólnodostępnych imprez dla ludności mieszkańców miast metropolii i okolicznych wsi dla rożnych grup wiekowych, celem promocji aktywnego trybu życia i sposobu spędzania wolnego czasu w obcowaniu bezpośrednio z naturą „Ludzie z końmi”, w celach promocyjnych szkoły

 

Lp.

ID

Nazwa

Format

1

SIWZ

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

-

pdf

2

Załącznik nr 1a

Formularz oferty

część 1: 5 imprez na obszarze Miasta Kraków

doc

-

3

Załącznik nr 1b

część 2: 7 imprez w północnej Małopolsce

doc

-

4

Załącznik nr 1c

część 3: 2 imprezy na południu Małopolski

doc

-

6

Załącznik nr 2a

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy pzp

doc

-

7

Załącznik nr 2b

Oświadczenie  wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy pzp

doc

-

8

Załącznik nr 3

Wzór informacji, o której mowa w art. 91 ust. 3a Pzp

doc

-

9

Załącznik nr 4

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp

doc

-

10

Załącznik nr 5a

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

część 1: 5 imprez na obszarze Miasta Kraków

-

pdf

11

Załącznik nr 5b

część 2: 7 imprez w północnej Małopolsce

-

pdf

12

Załącznik nr 5c

część 3: 2 imprezy na południu Małopolski

-

pdf

14

Załącznik nr 6a

Wykaz usług

część 1: 5 imprez na obszarze Miasta Kraków

doc

-

15

Załącznik nr 6b

część 2: 7 imprez w północnej Małopolsce

doc

-

16

Załącznik nr 6c

część 3: 2 imprezy na południu Małopolski

doc

-

17

Załącznik nr 7

Wzór umowy

doc

-

18

Załącznik nr 8

Kalkulacja cenowa

doc

-

19

Załącznik nr 9

Ogłoszenie o zamówieniu

-

link

 


Myślenice, 11.06.2018 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - P O B I E R Z

 


  Myślenice, 14.06.2018 r.

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

CZĘŚĆ 1: 5 IMPREZ NA OBSZARZE MIASTA KRAKÓW

CZĘŚĆ 2: 7 IMPREZ W PÓŁNOCNEJ MAŁOPOLSCE

 P O B I E R Z

 


   Myślenice, 03.07.2018 r.

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

CZĘŚĆ 3: 2 IMPREZY W POŁUDNIOWEJ MAŁOPOLSCE

 P O B I E R Z

 

zsp.edu.pl