konie

 

Myślenice, 20.03.2018 r.

Znak postępowania: ZP-01/MKII/18

 

Świadczenie kompleksowej usługi na przeprowadzenie szkoleń z zakresu hippiki w ramach podnoszenia standardów pracy szkoły i jej dalszego rozwoju w zakresie projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lp.

ID

Nazwa

Format

1

SIWZ

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

-

pdf

2

Załącznik nr 1a

Formularz oferty

część 1: Kurs asystenta hipoterapeuty

doc

pdf

3

Załącznik nr 1b

część 2: Kurs asystenta sędziego

doc

pdf

4

Załącznik nr 1c

część 3: Kurs lonżowania

doc

pdf

5

Załącznik nr 1d

część 4: Kurs luzaka

doc

pdf

6

Załącznik nr 2a

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy pzp

doc

pdf

7

Załącznik nr 2b

Oświadczenie  wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy pzp

doc

pdf

8

Załącznik nr 3

Wzór informacji, o której mowa w art. 91 ust. 3a Pzp

doc

pdf

9

Załącznik nr 4

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp

doc

pdf

10

Załącznik nr 5a

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

część 1: Kurs asystenta hipoterapeuty

-

pdf

11

Załącznik nr 5b

część 2: Kurs asystenta sędziego

-

pdf

12

Załącznik nr 5c

część 3: Kurs lonżowania

-

pdf

13

Załącznik nr 5d

część 4: Kurs luzaka

-

pdf

14

Załącznik nr 6a

Wykaz usług

część 1: Kurs asystenta hipoterapeuty

doc

pdf

15

Załącznik nr 6b

część 2: Kurs asystenta sędziego

doc

pdf

16

Załącznik nr 6c

część 3: Kurs lonżowania

doc

pdf

17

Załącznik nr 6d

część 4: Kurs luzaka

doc

pdf

18

Załącznik nr 7a

Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

część 1: Kurs asystenta hipoterapeuty

doc

pdf

19

Załącznik nr 7b

część 2: Kurs asystenta sędziego

doc

pdf

20

Załącznik nr 7c

część 3: Kurs lonżowania

doc

pdf

21

Załącznik nr 7d

część 4: Kurs luzaka

doc

pdf

22

Załącznik nr 8

Wzór umowy

doc

pdf

23

Załącznik nr 9

Kalkulacja cenowa

doc

pdf

24

Załącznik nr 10

Ogłoszenie o zamówieniu

-

link

 


 Myślenice, 28.03.2018 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - P O B I E R Z

 


Myślenice, 17.04.2018 r.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

CZĘŚĆ 2: KURS NA ASYSTENTA SĘDZIEGO - P O B I E R Z

CZĘŚĆ 3: KURS LONŻOWANIA - P O B I E R Z

CZĘŚĆ 4: KURS LUZAKA - P O B I E R Z

 


 Myślenice, 18.04.2018 r.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

CZĘŚĆ 1: KURS ASYSTENTA HIPOTERAPEUTY- P O B I E R Z

zsp.edu.pl