boisko.etapIII

Myślenice 14.02.2018 r.

Modernizacja zaplecza sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach: Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – ETAP II

 

 

 ID

Nazwa

Format

SIWZ

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

-

pdf

Załącznik Nr 1

Formularz oferty

doc

pdf

Załącznik Nr 2a

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy pzp

doc

pdf

Załącznik Nr 2b

Oświadczenie  wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy pzp

doc

pdf

Załącznik Nr 3

Informacja wykonawcy art. 91 ust 3a ustawy pzp

doc

pdf

Załącznik Nr 4

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

doc

pdf

Załącznik Nr 5

Wykaz robót

doc

pdf

Załącznik Nr 6

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

doc

pdf

Załącznik Nr 7

Uzupełnienie projektów obejmujące etap II

-

pdf

Załącznik Nr 8

Wzór umowy

doc

pdf

Załącznik Nr 9

Projekt budowlany i wykonawczy - cała dokumentacja (Etap I i etap II)

-

zip

Załącznik Nr 10

Przedmiar robót - etap II

-

pdf

Załącznik nr 11

STWiOR - cały STWiOR (Etap I i etap II)

-

zip

Załącznik nr 12

Pozwolenia i uzgodnienia

-

zip

Załącznik nr 13

Aktualizacja decyzji dot. zieleni

-

zip

Załącznik nr 14

Zestawienie prac dla etapu I i etapu II

-

zip

Załącznik nr 15

Zdjęcia terenu

-

zip

Załącznik nr 16

Harmonogram - postęp prac

-

pdf

Załącznik nr 17

Ogłoszenie o zamówieniu

-

link

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Myślenice, 28.02.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - P O B I E R Z

 MODYFIKACJA ZAPISÓW SIWZ - P O B I E R Z


 

Myślenice, 02.03.2018 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - P O B I E R Z

 


 

 Myślenice, 28.03.2018 r.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - P O B I E R Z

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zsp.edu.pl