ciasta

 

Myślenice, 29.03.2018 r.

Znak postępowania: ZP-02/MKII/18

 

Postępowanie przetargowe na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II dla kursu Sporządzanie deserów i dekoracja ciast 

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Lp.

ID

Nazwa

Format

1

SIWZ

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

-  pdf

2

Załącznik nr 1

Formularz oferty

doc

-

3

Załącznik nr 2

Formularz cenowy

doc

 -

4

Załącznik nr 3a

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy pzp

doc

 -

5

Załącznik nr 3b

Oświadczenie  wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy pzp

doc

 -

6

Załącznik nr 4

Wzór informacji, o której mowa w art. 91 ust. 3a Pzp

doc

 -

7

Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia o przynależności lub raku do grupy kapitałowej

doc

 -

8

Załącznik nr 6

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

doc

 -

9

Załącznik nr 7

Wzór umowy

doc

 -

10

Załącznik nr 8

Ogłoszenie o zamówieniu

 -

link

 

 


Myślenice, 09.04.2018 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - P O B I E R Z

 


 Myślenice, 13.04.2018 r.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - P O B I E R Z

 


 

 

zsp.edu.pl