Nabór-specjalista 16.01.2020

Myślenice, 04.02.2020 r.

Dyrektor Zespołu Szkół - Małopolskiej Szkoły Gościnności w Myślenicach informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista, wybrana została Pani Katarzyna Górka.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Katarzyna Górka spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada wykształcenie magisterskie ekonomiczne oraz długoletnie doświadczenie w zakresie naliczania
wynagrodzeń pracowniczych.

 


Dyrektor Zespołu Szkół  - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach informuje o przedłużeniu terminu naboru na stanowisko specjalista ds płac  - umowa na zastępstwo do dnia 31 stycznia 10 00 . Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

 

Myślenice, 16.01.2020 r. 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Zespołu Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach ul. Zdrojowa 18
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: 
specjalista  ds. płac w wymiarze pełny etat – umowa na zastępstwo

1.Wymagania niezbędne

a) spełnienie wymagań zawartych w art. 6.1 ust.1 – 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) 

b) wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku (preferowana specjalizacja w zakresie prawa pracy, administracji, księgowości)

c) staż pracy na zbliżonym stanowisku min. 3 lata

 2. Wymagania dodatkowe

 a) znajomość: przepisów z zakresu przepisów z zakresu wynagrodzeń i podatku dochodowego,  znajomość programu Płace Optivum Vulkan, Płatnik

b) umiejętność: obsługa urządzeń biurowych, biegła obsługa komputerowego oprogramowania biurowego (Word, Excel, Internet),

c) kreatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, organizacja pracy własnej, terminowość , dokładność, umiejętności analityczne i interpersonalne

d) doświadczenie zawodowe w zakresie płac w placówce oświatowej

 3. Przewidywany zakres wykonywanych zadań

 1. Wyliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac wynagrodzeń pracowników pedagogicznych.
 2. Wyliczanie składek ZUS z podziałem na składki płacone przez pracownika oraz pracodawcę.
 3. Wyliczanie i sporządzanie list płac DWR nauczycieli.
 4. Prowadzenie dokumentacji ZUS (zasiłków macierzyńskich, rodzicielskich, opiekuńczych, chorobowych. wychowawczych) i dokonywanie rozliczeń z ZUS.
 5. Sporządzanie raportów imiennych i miesięcznych dla osób ubezpieczonych oraz innych dokumentów wymaganych przepisami ZUS.
 6. Sporządzanie deklaracji rozliczeniowej ZUS – DRA, ZUS IWA.
 7. Rozliczanie  roczne (Pit4R, ZUS IWA), podatku dochodowego od osób fizycznych.
 8. Rozliczanie pracowników pedagogicznych, sporządzanie informacji rocznych o dochodach pracowników  (PIT 11, 40, 8B).
 9. Sporządzanie tabeli kalkulacyjnej zatrudnienia i funduszu płac do planów rocznych.
 10. Sporządzanie zestawień, analiz dotyczących wynagrodzeń.
 11. Sporządzanie przelewów dotyczących wynagrodzeń.
 12. Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach pracowników pedagogicznych.
 13. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej ubezpieczeń pracowniczych.
 14. Podawanie danych do SIO odnośnie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych.

4. Warunki pracy i płacy:

Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. 2018 r. poz. 936 ze zm.) oraz regulaminem wynagradzania pracowników Zespołu Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach.

4a. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6 %

5. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.

2. Życiorys - CV.

3. Poświadczoną przez kandydata kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, staż pracy, ukończone kursy i szkolenia.

4. Poświadczaną przez kandydata kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

6. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,

W  przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez ZS MSG proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez ZS MSG przez okres najbliższych 9 miesięcy.
Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” mogą być zawarte w liście motywacyjnym w  następujący sposób:
€ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Zespół Szkół Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach przez okres najbliższych 9 miesięcy.
€ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru
 .......................................................
Podpis kandydata do pracy 

Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane.

6. Określenie miejsca i terminu składania wymaganych dokumentów:

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do 27 stycznia 2020 r. do godz. 10°° w sekretariacie Zespołu Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności Myślenice ul. Zdrojowa 18 w zamkniętej kopercie z dopiskiem " Nabór na wolne stanowisko specjalista". lub pocztą na adres: Zespół Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności 32- 400 Myślenice  ul. Zdrojowa 18. Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Dyrektor Zespołu Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach telefonicznie zaprosi kandydatów wybranych spośród ofert na rozmowy kwalifikacyjne. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,

Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych w momencie zatrudnienia.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zespół Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności, 32-400 Myślenice ul. Zdrojowa 18.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

 • Zespół Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności, 32-400 Myślenice ul. Zdrojowa 18,
 • e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy [Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.)] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego [Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO)], natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody [Art. 6 ust. 1 lit a RODO], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Zespół Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[Art. 6 ust. 1 lit a RODO], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie [Art. 9 ust. 2 lit. a RODO], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, m. in. informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w ZS MSG oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy (udostępnione są imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a także uzasadnienie dokonanego wyboru). Państwa dane osobowe są przekazywane podmiotom przetwarzającym, w związku z realizacją umów zawartych przez ZS MSG, w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych, w tym np. dostawcom usług IT.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Załącznik nr 1 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 

Dodała AK
16.01.2020

zsp.edu.pl