zarzadzenia

Zarządzenie Nr  72/2019

Dyrektora Zespół Szkół –Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach

z dnia 12.12.2019 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu pomieszczeń przeznaczonych do najmu w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego

 na podstawie: Uchwały Nr 1290/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r., Uchwały nr XLV/689/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dn. 29.01.2018 r., art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) zarządzam co następuje:

 § 1

 Przeznacza się do oddania w najem na okres do 3 lat powierzchnię użytkową 16 m² stanowiącą część nieruchomości budynkowej określonej jako działka nr 418/1obręb 4 w Myślenicach w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego.

§ 2

Przeznaczona do oddania w najem powierzchnia użytkowa została objęta wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Zespołu Szkół-Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach na okres 21 dni, natomiast informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w ,,Gazecie Myślenickiej”.  

 § 3

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Zespołu Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach.

 § 4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 16.12.2019 r.

 

Załącznik do zarządzenia  - pobierz docx

zsp.edu.pl