komputery

Myślenice, 23.08.2019 r.

Znak sprawy: ZP-08/MKII/19

 

Dostawa i zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu multimedialnego, RTV oraz akcesoriów w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

 Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - doc

  1. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty - doc
  2. Załącznik nr 2a i 2b do SIWZ - Wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - zal2a - doc; zal2b - doc
  3. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór informacji, o której mowa w art. 91 ust. 3a Pzp; - doc
  4. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp; - doc
  5. Załącznik nr 5 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - doc
  6. Załącznik nr 6 do SWIZ – Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - doc
  7. Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy - Dostawa i zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu multimedialnego, RTV oraz akcesoriów w ramach projektu  pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce - doc
  8. Załącznik nr 8 do SIWZ – Ogłoszenie o zamówieniu - link
  9. Załącznik nr 9 do SWIZ – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO - doc
  10. Załącznik nr 10 do SWIZ – Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatku opłat lub składek - doc

 

 

 


 Myślenice, 26.08.2019r.

ZP-08/MKZII/19

Dostawa i zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu multimedialnego, RTV oraz akcesoriów w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

 Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

1. Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1 (do pobrania pdf)

2. W dniu 26.08.2019 nastąpiła zmiana ogłoszenia - link

 


 

 

 Myślenice, 30.08.2019r.

ZP-08/MKZII/19

Dostawa i zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu multimedialnego, RTV oraz akcesoriów w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

 Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

1. Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2 (do pobrania pdf)

 

 

 


  Myślenice, 04.09.2019r.

ZP-08/MKZII/19

Dostawa i zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu multimedialnego, RTV oraz akcesoriów w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

 Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

1. Odpowiedź Zamawiającego na pytania (do pobrania pdf)

2. W dniu 04.09.2019 nastąpiła zmiana ogłoszenia - link

3. Formularz oferty zał. nr 1 do SIWZ - po zmianach (do pobrania doc)

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. nr 5 do SIWZ - po zmiananch (do pobrania doc)

5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)- po zmianach (do pobrania pdf)

6. Wyjaśnienie zmian - (do pobrania pdf)

 

 


 

 

  Myślenice, 19.09.2019

ZP-08/MKZII/19

Dostawa i zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu multimedialnego, RTV oraz akcesoriów w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

 Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Informacja z otwarcia ofert - pdf

 


 Myślenice, 18.10.2019

ZP-08/MKZII/19

Dostawa i zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu multimedialnego, RTV oraz akcesoriów w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

 Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pdf

 


  Myślenice, 22.10.2019

ZP-08/MKZII/19

Dostawa i zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu multimedialnego, RTV oraz akcesoriów w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

 Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnieniu czynności wykluczenia z postępowania wykonawcy, a także odrzucenia ofert oraz powtórzeniu czynności badania i oceny ofert  - pdf

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Myślenice, 07.11.2019

ZP-08/MKZII/19

Dostawa i zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu multimedialnego, RTV oraz akcesoriów w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

 Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 07.11.2019r. - pdf

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

zsp.edu.pl