prawojazdy20_05_2019

Myślenice, 20.05.2019 r.

Znak sprawy: ZP-07/MKII/19

 

Organizacja i przeprowadzenie kursu Prawo jazdy kategorii B  dla 30 uczniów w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

 Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Lp.

ID

Nazwa

Format

1

SIWZ

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

doc

2

Załącznik nr 1

Formularz oferty

 

doc

3

Załącznik nr 2a

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy pzp

 

doc

4

Załącznik nr 2b

Oświadczenie  wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy pzp

 

doc

5

Załącznik nr 3

Wzór informacji, o której mowa w art. 91 ust. 3a Pzp

 

doc

6

Załącznik nr 4

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp

 

doc

7

Załącznik nr 5

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

 doc

8

Załącznik nr 6

Wykaz usług

 

doc

9

Załącznik nr 7

Wykaz osób

 

doc

10

Załącznik nr 8

Wzór umowy

 

doc

11

Załącznik nr 9

Ogłoszenie o zamówieniu

link

 

12 Załącznik nr 10 Umowa powierzenia         doc
13 Załącznik nr 11 Oświadczenie         doc
14 Załącznik nr 12 Oświadczenie         doc

 


Myślenice, 29.05.2019 r.

Znak sprawy: ZP-07/MKII/19

 

Organizacja i przeprowadzenie kursu Prawo jazdy kategorii B  dla 30 uczniów w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

 Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Informacja z otwarcia ofert ZP-07/MKII/19 z dnia 29.05.2019r.    -  pdf


 

Myślenice, 12.06.2019 r.

Znak sprawy: ZP-07/MKII/19

 

Organizacja i przeprowadzenie kursu Prawo jazdy kategorii B  dla 30 uczniów w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

 Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP-07/MKII/19 pismo z dnia 12.06.2019r.    -  pdf


 

Myślenice, 19.06.2019 r.

Znak sprawy: ZP-07/MKII/19

 

Organizacja i przeprowadzenie kursu Prawo jazdy kategorii B  dla 30 uczniów w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

 Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Informacja o udzieleniu zamówienia ZP-07/MKII/19 pismo z dnia 19.06.2019r.    -  pdf


 

 

zsp.edu.pl