Myślenice, 09.04.2019 r.

Znak sprawy: ZP-05/MKII/19

 

Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 30 uczniów w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

 

 Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Lp.

ID

Nazwa

Format

1 SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

 doc

2

Załącznik nr 1

Formularz oferty

 

doc

3

Załącznik nr 2a

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy Pzp

 

doc

4

Załącznik nr 2b

Oświadczenie  wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy Pzp

 

doc

5

Załącznik nr 3

Wzór informacji, o której mowa w art. 91 ust. 3a Pzp

 

doc

6

Załącznik nr 4

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp

 

doc

7

Załącznik nr 5

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

doc

8

Załącznik nr 6

Wykaz usług

 

doc

9

Załącznik nr 7

Wykaz osób

 

doc

10

Załącznik nr 8

Wzór umowy

 

doc

11

Załącznik nr 9

Ogłoszenie o zamówieniu

 

 doc

12

Załącznik nr 10

Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych

 

doc

13

Załącznik nr 11

Oświadczenie wykonawcy o podatku i składkach ZUS

 

doc

14

Załącznik nr 12

Oświadczenie wykonawcy o zakazie ubiegania się o zamówienia publiczne

 

doc

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Myślenice, 18.04.2019 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - POBIERZ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Myślenice, 26.04.2019r.

 Informacja o unieważnieniu - POBIERZ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zsp.edu.pl