zywnosc(art.39mieso)

Myślenice, 27.12.2018 r.

 Znak sprawy ZP-26/12/18

 

 

Sukcesywna dostawa żywności

dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach

(ZP-26/12/18, dn. 27.12.2018 r.)

Dostawa mięsa i produktów mięsnych

Lp.

ID

Nazwa

Format

1

SIWZ

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Pdf

 

2

Załącznik nr 1

Formularz oferty - Dostawa mięsa i produktów mięsnych

 

Doc

3

Załącznik nr 2

Formularz cenowy - Dostawa mięsa i produktów mięsnych

 

Doc

4

Załącznik nr 3a

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy pzp

 

Doc

5

Załącznik nr 3b

Oświadczenie  wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy pzp

 

Doc

6

Załącznik nr 4

Wzór informacji, o której mowa w art. 91 ust. 3a Pzp

 

Doc

7

Załącznik nr 5

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp

 

Doc

8

Załącznik nr 6

Wzór umowy

 

Doc

9

Załącznik nr 7

Ogłoszenie o zamówieniu

link

 

 

 


Myślenice, 07.01.2019 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - POBIERZ


Myślenice, 16.01.2019 r.

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - POBIERZ 


 

zsp.edu.pl