chmura-żywność2

 Myślenice, 12.12.2018 r.

Znak sprawy: ZP-12/MKII/18

 

Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć on-line w obszarze żywność

w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II.

 Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lp.

ID

Nazwa

Format

1

SIWZ

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

pdf

 

2

Załącznik nr 1

Formularz oferty

 

doc

3

Załącznik nr 2

Formularz cenowy

 

doc

4

Załącznik nr 3a

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy pzp

 

doc

5

Załącznik nr 3b

Oświadczenie  wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy pzp

 

doc

6

Załącznik nr 4

Wzór informacji, o której mowa w art. 91 ust. 3a Pzp

 

doc

7

Załącznik nr 5

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp

 

doc

8

Załącznik nr 6

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

pdf

 

9

Załącznik nr 7

Wzór umowy

 

doc

10

Załącznik nr 8

Ogłoszenie o zamówieniu

link

 

 


 Myślenice, 20.12.2018 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - POBIERZ


Myślenice, 29.01.2019 r.

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - POBIERZ


 

zsp.edu.pl