Rekrutacja

  

PROWADZIMY  REKRUTACJĘ NA WSZYSTKIE KIERUNKI KSZTAŁCENIA 

Uczniem naszej szkoły może być każdy, kto posiada świadectwo ukończenia
szkoły średniej i chce podjąć dalsze kształcenie. 

 

Zapraszamy do składania dokumentów już dzisiaj !!!

 

Polecane zawody:

  • Terapeuta Zajęciowy – 4  semestry
  • Opiekun Medyczny – 2 semestry

Informacje dla kandydatów

Jesteśmy szkołą publiczną, bezpłatną

Organizujemy zajęcia w godzinach popołudniowych i w soboty

W programach nauczania dla wszystkich zawodów język angielski i język migowy

Posiadamy największe w regionie doświadczenie w kształceniu w zawodzie terapeuta zajęciowy

Dysponujemy doskonałą bazą zajęć praktycznych  

Dysponujemy profesjonalną i doświadczoną  w kształceniu zawodowym  kadrą

Mamy prawie 100 % zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Absolwenci po przystąpieniu i zdaniu egzaminu  potwierdzającego  kwalifikacje otrzymują tytuł technika lub równorzędny

Uczniowie szkoły, na życzenie otrzymują bezpłatnie zaświadczenia do ZUS-u lub innych instytucji. Wydajemy legitymacje szkolne uprawniające do zniżek.

Istnieje możliwość  zakwaterowania w Internacie i pełnego wyżywienie w stołówce szkolnej

 

Wymagane dokumenty

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych
  • kwestionariusz wniosku o przyjęcie do szkoły /druk do pobrania ze strony szkoły www.zsp.edu.pl, lub w sekretariacie szkoły/
  • dwie fotografie / 30x40mm/ podpisane na odwrocie /nazwisko, imię, data urodzenia/
  • oraz  inne dokumenty brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego/ jeżeli takie będzie prowadzone w przypadku braku wolnych miejsc/

Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Policealnej Turystyki i Zdrowia

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności

w Myślenicach w roku szkolnym 2017/2018

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

Terminy rekrutacji  

 

I  ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

od 16 listopada do 1 grudnia 2017 r.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 16 listopada do 1 grudnia 2017 r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

16 grudnia 2017 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

17 grudnia 2017 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

II  Etap postępowania rekrutacyjnego

II etap postępowania rekrutacyjnego będzie prowadzony tylko w przypadku wolnych miejsc na danym kierunku kształcenia.

17- 31.12.2017 – rekrutacja uzupełniająca

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brana jest pod uwagę wyłącznie kolejność zgłoszeń.

Niepodjęcie nauki w dniu rozpoczęcia zajęć, tj. 19 stycznia 2018r. bez usprawiedliwienia jest traktowane jako rezygnacja z nauki, powoduje skreślenie z listy przyjętych oraz przyjęcie kandydata z listy rezerwowej.

Kryteria rekrutacji do Szkoły Policealnej Turystyki i Zdrowia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach. 

 1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły policealnej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają:

1) wykształcenie średnie;

2) zaświadczenie lekarskie, posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata,

b) niepełnosprawność kandydata,

c) niepełnosprawność dziecka kandydata,

d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,

e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

3. Kryteria, o których mowa  mają jednakową wartość.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła,, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

 

POBIERZ PODANIE:

Podanie (*.pdf)

 

Kontakt:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - Małopolska Szkoła Gościnności 

im. Tytusa Chałubińskiego

32-400 Myślenice, ul. Zdrojowa 18

tel: [12] 272 08 20,   fax: [12] 272 12 46, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Więcej informacji o kierunkach na stronie  www.zsp.edu.pl /zakładka kierunki/

Edycja: AA
10/10/2016

Edycja: JJ

13/11/2017

zsp.edu.pl