Regulamin praktyk

 

 REGULAMIN I ORGANIZACJA PRAKTYKI ZAWODOWEJ
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności
2018

 

Niniejszy regulamin określa zasady realizacji praktyk zawodowych przez uczniów Technikum Turystyczno- Gastronomicznego w ZSP MSG Myślenice. Zawiera informacje o obowiązkach organizatora, praktykanta i pracodawcy podczas przygotowania i realizacji praktyk. Określa tryb wyboru miejsca praktyk, ich rodzaje oraz zasady zaliczenia. Opisuje dokumenty stosowane podczas realizacji praktyk.

 

§ 1

I Podstawy prawne regulaminu

1)      Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r (Dz. U. z 1996 Nr 67,poz.329) wraz z późniejszymi zmianami

2)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626)

3)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843)

4)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

5)      Statut Szkoły

6)      Kodeks pracy

7)      Aktualnie obowiązujące programy nauczania dla danego zawodu dopuszczone do użytku w szkole przez dyrektora szkoły.

 

Dodatkowo zastosowanie mają przepisy regulaminowe szkoły, oraz przepisy organizacyjno-porządkowe pracodawcy.


Użyte w Regulaminie  pojęcia oznaczają:

- szkoła : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach, ul. Zdrojowa 18, w skrócie ZSP MSG.

- organizator : szkolne praktyki organizuje Kierownik Kształcenia Praktycznego.

- praktykant : uczeń ZSP MSG realizujący zaplanowane w toku nauki praktyki zawodowe,

- pracodawca : zakład pracy przyjmujący ucznia na praktykę z którym Szkoła posiada podpisaną umowę o praktyki

- program praktyk : przewidziany programem zakres  wiedzy i umiejętności podczas realizacji praktyki.

 

§ 2

Postanowienia ogólne regulaminu

1)  Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie praktyk zawodowych.

2) Praktyczna nauka zawodu uczniów jest organizowana przez szkołę.

3) Praktyka zawodowa jest integralną  częścią programu nauczania w związku z tym uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach prowadzonych na terenie zakładów pracy.

4) Zakres umiejętności i wiadomości nabywanych przez uczniów podczas odbywania zajęć w zakładach pracy oraz wymiar godzin praktyki zawodowej reguluje program nauczania dla danego zawodu.

5) Podczas odbywania praktyki zawodowej uczeń podlega przepisom :Statutu szkoły, Regulaminowi Praktyki Zawodowej  , a także musi podporządkować się przepisom organizacyjno – porządkowym zakładu pracy, w którym odbywa praktykę zawodową.

 

§3

 Cele i zadania praktyk zawodowych

1) Celem praktyki zawodowej jest pogłębienie, zastosowanie i doskonalenie

zdobytej w szkole wiedzy i umiejętności praktycznych w danym zawodzie  w rzeczywistych warunkach pracy, a także:

• doskonalenie umiejętności praktycznych na różnych stanowiskach pracy,

• pogłębienie wiadomości nabytych w szkole,

• wykształcenie umiejętności pracy i współdziałania w zespole,

• wyrobienie poczucia odpowiedzialności za jakość pracy,

• poszanowanie mienia.

2) Programy nauczania dla poszczególnych zawodów określają szczegółowe cele kształcenia dotyczące praktyk zawodowych.

 

§ 4

Organizacja praktyk zawodowych.

 

1)      Praktyka zawodowa realizowana jest w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Dyrektorem szkoły , a podmiotem przyjmującym uczniów  na zajęcia.

2)      Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na praktykach zawodowych oraz wymiar godzin i zajęć praktyk określa program nauczania dla danego zawodu.

3)      Praktyka zawodowa realizowana jest zgodnie z harmonogramem praktyk zawodowych ustalonym na dany rok szkolny przez kierownika kształcenia praktycznego ,a zatwierdzonym przez dyrektora szkoły.

4)      Praktyki zawodowe są organizowane przez szkołę u pracodawców i prowadzone

pod kierunkiem opiekunów praktyk zawodowych, którymi mogą być pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy.

5)      Praktyki zawodowe odbywają się w wyznaczonych przez szkołę zakładach pracy gwarantujących realizację programu nauczania.

6)      W szczególnych przypadkach istnieje możliwość odbycia praktyki zawodowej w firmie wskazanej przez ucznia.

 • Uczeń może zorganizować praktykę zawodową we własnym zakresie po uzyskaniu zgody kierownika kształcenia praktycznego , w przeciwnym razie praktyka nie  będzie zaliczona.
 • Praktyka indywidualna podlega przepisom określonym przez Kodeks Pracy,

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626) ze zmianami), przepisom  regulaminowym szkoły, organizacyjno-porządkowym zakładu pracy i postanowieniom niniejszego Regulaminu Praktyk Zawodowych .

 • W przypadku nie uzyskania akceptacji Dyrekcji Szkoły, niedopełnienia formalności, bądź nie wywiązania się zakładu pracy z ustaleń –  praktykant zostaje skierowany na praktykę do placówki wskazanej przez szkołę.

7)      Praktyki zawodowe uczniów mogą być realizowane w czasie całego roku szkolnego , w tym również ferii letnich . W przypadku organizowania praktyk zawodowych w okresie ferii letnich odpowiedniemu skróceniu ulega czas trwania zajęć dydaktyczno wychowawczych dla uczniów. Soboty i niedziele są także dniami, w których uczeń może odbywać praktyki, jednakże za pracę w te dni musi otrzymać dni wolne w tygodniu (harmonogram praktyk). Praktyka zawodowa może być organizowana w systemie zmianowym, z tym że nie może wypadać w porze nocnej.

8)      Dobowy wymiar godzin praktyki zawodowej dla uczniów w wieku powyżej 16 lat nie może przekraczać 8 godzin.

9)      Praktyka zawodowa może być prowadzona indywidualnie lub w grupach, przy czym liczba uczniów   w grupie powinna umożliwiać realizację programu nauczania dla danego zawodu i uwzględniać specyfikę nauczanego zawodu oraz przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.

10)    Szkoła zwraca uczniom odbywającym praktykę zawodową w wyznaczonych przez szkołę placówkach,  poza ich miejscem zamieszkania i poza siedziba szkoły równowartość kosztów przejazdów środkami komunikacji publicznej z uwzględnieniem ulg przysługujących uczniom lub  zapewnia nieodpłatne zakwaterowanie , opiekę i całodzienne wyżywienie.

W przypadku wyboru przez ucznia innego miejsca praktyki zawodowej koszty dojazdu, zakwaterowania , wyżywienia ponosi uczeń. 

 

11) Praktyki zagraniczne

Kwalifikację na praktyki zagraniczne przeprowadza Kierownik kształcenia praktycznego po zakończeniu I okresu nauki .

 • Uczeń, z danej klasy, który zgłasza deklarację wyjazdu na praktykę zagraniczną musi otrzymać pozytywną opinię nauczycieli uczących w klasie.
 •  Uczeń, który ubiega się o praktykę zawodową zagraniczną musi być pełnoletni oraz w  I i II okresie nauki uzyskać wszystkie oceny pozytywne śródroczne i roczne.
 • Dodatkowo uczeń musi przedstawić kierownikowi kształcenia praktycznego zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na wyjazd  i pobyt  praktyce zagranicznej .
 • Formalności związane z wyjazdem np. zakup biletu, uzyskanie zezwoleń, wiz etc.. uczeń organizuje we własnym zakresie i na własny koszt.
 • Szkoła nie ponosi odpowiedzialności finansowej za poniesione przez ucznia koszty związane z wyjazdem / np. : koszty biletu lotniczego, druk NIE  i inne w przypadku gdy uczeń zrezygnuje z wyjazdu powodu sytuacji zdrowotnej , innych przyczyn losowych lub nie uzyska pozytywnej oceny rocznej,

 

12) Praktyki wyjazdowe – krajowe

 

 • Uczeń starający się o wyjazd na praktykę musi przedstawić kierownikowi kształcenia praktycznego zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na wyjazd  i pobyt  praktyce
 • Formalności związane z wyjazdem np. zakup biletu, uzyskanie  etc.. uczeń organizuje we własnym zakresie i na własny koszt.
 • Szkoła nie ponosi odpowiedzialności finansowej za poniesione przez ucznia koszty związane z wyjazdem / np. : koszty biletu , zakwaterowania  inne w przypadku gdy uczeń zrezygnuje z wyjazdu powodu sytuacji zdrowotnej , innych przyczyn losowych

§ 5 Prawa i obowiązki ucznia

 

Praktyka zawodowa jest okazją do poznania pracodawców, zaprezentowania się przed nimi. Podczas praktyk uczniowie reprezentują szkołę i kształtują jej wizerunek. Dokonane przez uczniów wybory miejsca praktyk łączą się z odpowiedzialnością i konsekwencjami

 

§ 5 pkt. 1 Prawa ucznia

W czasie odbywania zajęć z praktyki zawodowej uczeń  ma prawo do:

1) Zapoznania z obowiązującym w zakładzie regulaminem i zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach.

2) Zapoznania z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawcy.

3) Wykonywania zadań wynikających z programu praktyk.

4) Zapoznania z kryteriami oceniania.

5) Informowania szkoły o nieprawidłowościach i zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu trwania praktyki itd.

6) Zapoznania z sankcjami wynikającymi z nie wywiązywania się z obowiązków i

łamania postanowień regulaminu praktyk.

7) Uzyskania informacji o ocenie praktyki zawodowej i uzasadnienia jej.

8) Uzyskania wpisu i odbioru dzienniczka praktyk w ostatnim dniu ich trwania.

9) Właściwego traktowania i poszanowania godności osobistej.

 

§ 5 pkt. 2 Obowiązki ucznia

1)Uczeń ma obowiązek przygotować się do praktyki zawodowej poprzez:

 • zapoznanie się z informacjami przekazanymi na odprawie przed praktykami z kierownikiem Kształcenia Praktycznego
 •  zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz programem praktyk,
 • sprawdzenie aktualności  książeczki zdrowia , legitymacji szkolnej. 
 • zebranie wiedzy na temat pracodawcy którego będzie realizował praktykę zawodowa
 • Odebranie w wyznaczonym przez kierownika kształcenia praktycznego terminie dokumentów związanych z realizacją praktyki

2) W czasie odbywania praktyki zawodowej uczeń ma obowiązek zachowania

dyscypliny poprzez:

 • Zgłoszenie się na praktykę terminie i w stroju ustalonym przez organizatora i pracodawcę
 • Właściwą postawę i kulturę osobistą.
 • Odbycie w wyznaczonym terminie szkolenia BHP w zakładzie pracy
 • Punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć.
 •  Dostosowanie się do ustalonego w zakładzie harmonogramu dnia.
 • Przestrzeganie obowiązujących w danej firmie regulaminów pracy.
 •  Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych
 • Wypełnianie systematyczne obowiązku dokształcania się.
 •  Aktywnego uczestniczenia w praktyce zawodowej polegającego na rzetelnym wykonywaniu zadań powierzonych przez opiekuna praktyk.
 • Odnoszenia się z szacunkiem do przełożonych i przestrzeganie zasad koleżeńskiej współpracy.

3) Po zakończonych praktykach:

 • przygotowanie oraz przesłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  prezentacji z praktyk (format Power Point, min. 10 slajdów, 1 prezentacja na max. 3 osoby) w wyznaczonym przez organizatora terminie.
 • przekazanie kierownikowi kształcenia praktycznego w terminie do 14 dni po zakończeniu praktyki podpisanej przez pracodawcę dziennika praktyki

4) Nieobecność na zajęciach musi być usprawiedliwiona - podstawą do usprawiedliwienia nieobecności jest:

• zwolnienie lekarskie druk L4 nie jest wymagany

 Informację o nieobecności należy przekazać do Pracodawcy i szkoły  pracy w pierwszym dniu niestawienia się na praktykę,

 

§ 6

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca ma obowiązek:

1) Zapoznać uczniów z obowiązującym w zakładzie regulaminem.

2) Przeszkolić uczniów pod kątem przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych.

3) Zapoznać uczniów z wymaganiami i oczekiwaniami zakładu pracy.

4) Zapoznać uczniów z zasadami pracy na poszczególnych  stanowiskach.

5) Przeszkolić uczniów w zakresie obsługi urządzeń znajdujących się w zakładzie, z których korzystać będą praktykanci.

6) Zaopatrzyć uczniów  w przewidziany na danym stanowisku sprzęt ochrony osobistej, odzież ochronną i roboczą, narzędzia pracy, materiały i inne potrzebne urządzenia.

7) Stosować przepisy BHP,

8) Skierować uczniów na odpowiednie stanowiska pracy.

9) Przydzielić uczniom zadania wynikające z programu praktyk.

10) Zabezpieczyć bieżącą opiekę wychowawczą, zawodową i medyczną.

11) Przygotować zaplecze socjalne w postaci: pomieszczeń do przebierania, mycia, przechowywania odzieży i spożywania posiłków.

12) Zapoznać uczniów z kryteriami oceniania i sankcjami wynikającymi z nie wywiązywania się z obowiązków i łamania postanowień regulaminu praktyk.

13) Zwolnić ucznia z praktyki, gdy o takie zwolnienie wystąpi Szkoła

15) Utrzymywać stały kontaktu z osobą odpowiedzialną za praktyki z ramienia Szkoły.

16) Informować szkołę o szczególnych zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu trwania praktyki itd.

17) Poinformować ucznia o propozycji oceny.

18) Ocenić praktykę i dokonać wpisu do dzienniczka ucznia wraz z opinią o praktykancie w ostatnim dniu trwania praktyk.

19) Zwrócić uczniowi dzienniczek wraz z oceną, uzasadnieniem i opinią w ostatnim dniu trwania praktyk.

20) Sporządzić dokumentację powypadkową i powiadomić Szkołę w razie zaistnienia wypadku podczas odbywania przez uczniów praktyk zawodowych.

 

§ 7 Prawa i obowiązki szkoły

 

§ 7 pkt. 1 Szkoła ma obowiązek:

1) Ustalić harmonogram praktyk zawodowych obowiązujący w danym roku

szkolnym.

2) Zorganizować i przydzielić uczniom miejsca praktyk zawodowych w zakładach pracy.

3) Przeprowadzić spotkanie z uczniami/słuchaczami celem przekazania informacji

na temat organizacji i przebiegu praktyki zawodowej.

4) Sporządzić umowy o praktyki zawodowe z zakładami pracy.

5) Nadzorować realizację programu praktyk zawodowych dla danego zawodu,

6) Współpracować z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyki zawodowe.

7) Akceptować wyznaczonych opiekunów praktyk zawodowych z ramienia zakładu pracy.

8) Zapewnić ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.

9) Utrzymywanie kontaktu z praktykantami i pomoc w sytuacjach trudnych.

10) Monitorowanie  realizacji programu praktyki.

11) Przygotowanie spotkania podsumowującego sprawozdania z praktyk.

12) Zapoznanie z kryteriami  oceniania i zaliczenia praktyki zawodowej.

13) Ocena i klasyfikacja praktykantów po praktyce zawodowej

 

§ 7 pkt. 1 Prawa Szkoły :

1)zmiana miejsca praktyki wybranego przez praktykanta bez podania przyczyny,

2)przeniesienie praktykanta do innego pracodawcy podczas trwania praktyki,

3)odwołanie praktykanta z praktyki gdy jego obecność jest konieczna w szkole,

4) kontrola realizacji praktyki przez praktykanta,

5)udzielenie upomnienia lub nagany w przypadku złamania dyscypliny lub narażenia na szwank dobrego imienia szkoły.


§ 8

Ocena z praktyki zawodowej

1) Ocenę końcową za praktykę zawodową wystawia kierownik kształcenia praktycznego,

Podstawą do wystawienia oceny jest :

 • ocena  opiekuna praktyk zawodowych z ramienia zakładu pracy, w którym uczeń odbywał praktykę zawodową wystawiona wraz pieczęcią i podpisem osoby do tego upoważnionej w dzienniku praktyk,

2) Uczeń zaliczył praktykę zawodową, jeżeli otrzymał ocenę co najmniej dopuszczającą,

3)  Jeżeli w czasie odbywania praktyki zawodowej usprawiedliwiona nieobecność ucznia: przekroczy 30 % czasu przewidzianego na praktyki, jest on zobowiązany do odrobienia tych zajęć w całości,

w innym terminie i w formie, uzgodnionej z kierownikiem szkolenia praktycznego;

4) Uczeń nie uzyskuje pozytywnej oceny z praktyki zawodowej w przypadku:

 • niestawienia się w ustalonym miejscu i
 •  nieobecności nieusprawiedliwionej w wymiarze 1 dnia, nieodpracowanie opuszczonych zajęć,
 • samowolnej zamiany miejsca odbywania praktyki
 • złamanie dyscypliny i niezastosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu,
 • uzyskania negatywnej oceny z praktyki zawodowej wystawionej przez Pracodawcę
 •  niedostarczenie w terminie do 2 tygodni od zakończenia praktyki podpisanej przez pracodawcę dziennika praktyk  .

6) Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowo rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z praktyki zawodowej odbywa ponownie praktykę zawodową w miejscu i terminie wyznaczonym przez szkołę.

7)  W przypadku, jeśli ocena z praktyki zawodowej nie została wystawiona w terminie

umożliwiającym promocję do klasy programowo wyższej, o formach i terminie zaliczenia tych

zajęć decyduje Rada Pedagogiczna – na pisemny wniosek (z uzasadnieniem) ucznia lub kierownika szkolenia praktycznego

8)W przypadku dyscyplinarnego usunięcia ucznia  z praktyki zawodowej przez zakład pracy, uczeń zobowiązany jest do ponownego odbycia praktyki zawodowej w terminie i firmie wskazanej przez szkołę. Nie zastosowanie się do powyższego będzie skutkować oceną niedostateczną z praktyk zawodowych i brakiem promocji do klasy programowo wyższej.

 

§ 12  Przepisy końcowe


Regulamin praktyk zawodowych zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej wchodzi w życie z dniem ……………………………………………….. r.

Załączniki:

1. DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

2. KRYTERIA OCENIANIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ

3. PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ

 
Regulamin udostępniono :  biblioteka szkolna, pokój nauczycielski, strona WWW szkoły

Dodała: AA
8/11/2017

Praktyki zawodowe

article thumbnail

Państwa wizyta w tym miejscu oznacza, że rozważacie lub zdecydowaliście się Państwo na współpracę z MSG w zakresie praktyk zawodowych. Przyjmowanie praktykantów ma wiele korzyści:     [ ... ]

article thumbnail

Prosimy o poświęcenie 10 minut na zapoznanie się z informacjami dla rodziców dotyczących praktyk młodzieży. MSG w Myślenicach realizując zaplanowane praktyki współpracuje z najlepszymi f [ ... ]

article thumbnail

Ankieta dotyczy utworzenia nowego kierunku kształcenia dla osób dorosłych w trybie zaocznym w Małopolskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego -  Małopolskiej Szkole Gościnności. [ ... ]

article thumbnail

Witajcie. Przed wyjazdem do pracodawcy warto się do niej dobrze przygotować. Pamiętajcie, że dobre przygotowanie to gwarancja bezproblemowego przebiegu praktyk! Przeczytajcie poniższe wskazówk [ ... ]

article thumbnail

Program praktyki technik hotelarstwa Program praktyki technik obsługi turystycznej Program praktyki technik żywienia i usług gastronomicznych Skierowanie na praktykę Kryteria oceniania pra [ ... ]

zsp.edu.pl