Szkolny konkurs „Stół pięknie nakryty – śniadanie Wielkanocne”

REGULAMIN

Szkolnego konkursu

„Stół pięknie nakryty – śniadanie Wielkanocne”  

 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Małopolska Szkoła Gościnności
w Myślenicach

13 marzec 2018

 

Termin i miejsce konkursu:

Konkurs odbędzie się 13 marca 2018 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach, ul. Zdrojowa 18, 32 – 400 Myślenice.

 

  1. Założenia ogólne

 

a)     organizatorem Szkolnego konkursu „Stół pięknie nakryty – śniadanie Wielkanocne” jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach,

b)     patronat honorowy nad konkursem sprawuje  Dyrektor  ZSP MSG Jerzy Niedenthal oraz Samorząd ZSP MSG,

c)      celem konkursu jest:

–     pogłębianie wiedzy na temat tradycyjnych potraw świątecznych,

–     rozwijanie zawodowych zainteresowań uczniów,

–     dokonywanie oceny własnych umiejętności zawodowych,

–     propagowanie różnorodności potraw oraz kulinarnych tradycji świątecznych,

–     rozbudzanie pomysłowości, inicjatywy i kreatywności,

–     rozwijanie umiejętności autoprezentacji

–     wyrabianie poczucia estetyki i piękna.

 

  1. 2.   Warunki uczestnictwa

 

a)     konkurs jest przeznaczony dla uczniów wszystkich klas ZSP MSG i odbywa się w dwóch kategoriach:

–     I kategoria: ZAWODOWA – dla uczniów klas gastronomicznych,

–     II kategoria: AMATORSKA – dla uczniów liceum i pozostałych klas technikum,

b)     uczniowie startują w konkursie w grupach dwuosobowych,

c)      warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie przez Librus do Pani  Małgorzaty Bergel  lub Krystyny Kadzik do dnia 7 marca 2018 roku (w tytule zgłoszenia proszę wpisać: Konkurs – Stół pięknie nakryty),

d)     maksymalna liczba wszystkich zespołów dwuosobowych – 8,

e)     o udziale w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń,

f)       uczestnicy zespołów powinni przygotować krótką (5 minutową) prezentację ustną i uzasadnienie zgodności wyboru poszczególnych elementów nakrycia stołu z tematem konkursu (prezentacja odbędzie się przed jury konkursowym).

 

3. Przebieg konkursu

 

a)     konkurs odbędzie się 13 marca 2018 roku,

b)     konkurs będzie przebiegał jednoetapowo,

c)      zadaniem uczestników będzie nakrycie stołów zgodnie z tematyką konkursu,

d)     organizator może udostępnić uczestnikom niektóre elementy zastawy stołowej i bielizny stołowej, które są w posiadaniu ZSP MSG w Myślenicach,

e)     pozostałe elementy niezbędne do przygotowania nakrycia (elementy dekoracyjne, karty menu i inne gadżety) uczestnicy zapewniają sobie sami,

f)       uczestnicy konkursu będą mogli zająć stanowisko konkursowe 15 minut przed rozpoczęciem pracy konkursowej,

g)     organizator zapewnia do dyspozycji uczestników kwotę pieniężną w wysokości 50 zł dla każdego z zespołów dwuosobowych. Zakupione elementy trwałe (zastawa stołowa, bielizna stołowa, dekoracje) pozostają po konkursie na wyposażeniu szkoły ZSP MSG,

h)     czas na wykonanie nakrycia wynosi 90 minut,

i)       każdy zespół przygotowuje kartę menu oraz stół dla 2 osób,

j)       organizator zapewnia do dyspozycji stoły o wymiarach 130 x 100 cm lub 120x 80 (wyboru stołu należy dokonać do 12 marca 2018),

k)     dopuszcza się wcześniej przygotowane elementy dekoracyjne (kwiaty, karta menu),

l)       dopuszcza się wcześniejsze ukończenie pracy konkursowej niż przewiduje regulamin, jednak fakt ten nie będzie podlegał ocenie.

 

  1. 4.   Ocenianie prac konkursowych

 

a)       nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie profesjonalne jury,   powołane przez organizatora,

b)       konkurs będzie oceniany przez jury, który wyłoni zwycięzców niezwłocznie po zakończeniu konkursu,

c)      ocena jury  (0 - 50 pkt.) obejmuje:

–     prawidłowa sylwetka kelnera – strój kelnerski i higiena osobista (0 – 5 pkt.),

–     dobór bielizny stołowej  (0 – 10 pkt.),

–     dobór zastawy stołowej (0 – 10 pkt.),

–     dobór elementów dekoracyjnych (0 – 5 pkt.),

–     pomysłowość, aranżacja i estetyka stołu (0 – 10 pkt.),

–     prezentacja i uzasadnienie wyboru poszczególnych elementów nakrycia stołu i menu zgodnych z tematem konkursu (0 – 10 pkt.),

d)       decyzje jury są suwerenne, niezaskarżalne i ostateczne.

 

5. Nagrody

 

a)     za zajęcie I, II i III miejsca w konkursie, uczestnik otrzymuje dyplom oraz nagrodę,

b)     uczniowie klas technikum dodatkowo otrzymają ocenę cząstkową celującą
z przedmiotu związanego z konkursem.

 

6. Postanowienia końcowe

 

a)     za organizację i przebieg konkursu odpowiada organizator,

b)     uczestnicy zobowiązują się do uprzątnięcia stołów konkursowych w czasie wyznaczonym przez organizatora,

c)      organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt, naczynia i rzeczy osobiste uczestników,

d)     organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych uczestników konkursu, a także zdjęć wykonywanych podczas konkursu, w tym zdjęć osób i prac konkursowych niezależnie od zajętego miejsca.

 

 Grafika: www.pixabay.com (autor: Kawa/Couleur)

 

zsp.edu.pl