Regulamin rekrutacji


Gimnazjalisto! Nie wahaj się dłużej i dołącz do nas!


Co nas wyróżnia:

•Nauka w systemie jednozmianowym

•Wzorce kształcenia oparte na europejskich rozwiązaniach

•Nauczanie w systemie międzyoddziałowym

•Nowoczesne i profesjonalnie wyposażone pracownie

Zakwaterowanie w wygodnym i dostosowanym do potrzeb młodzieży internacie (nowocześnie wyposażone pokoje,wi-fi, sala kinowa, świetlica, całodobowa opieka)

•Domowe obiady w stołówce szkolnej

•Wymiany i wycieczki zagraniczne (Niemcy, Austria, Francja, Włochy, Węgry, Chiny)

•Praktyki zawodowe w renomowanych hotelach, biurach podróży, restauracjach

•Pokazy i warsztaty z ekspertami

•Wysoka zdawalność matury i egzaminów zawodowych

 

Zdecyduj sam! Wybierz jedną z naszych szkół!

Dlaczego Technikum?


• zdobywasz zawód i uprawnienia do pracy na terenie całej Unii Europejskiej

• uzyskujesz tytuł technika hotelarstwa, technika obsługi turystycznej lub technika żywienia i usług gastronomicznych – w zależności od wyboru

• odbywasz praktyki krajowe i zagraniczne w najlepszych hotelach i restauracjach m.in.:

• zdobywasz wiedzę nie tylko z przedmiotów zawodowych, ale również z przedmiotów ogólnokształcących

• zdajesz maturę i egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

• po naszej szkole możesz studiować na dowolnie wybranym kierunku (tak jak po liceum)

 

Dlaczego Liceum?

We wszystkich klasach licealnych językiem obowiązkowym jest angielski lub niemiecki. Do wyboru proponujemy również języki:

 • hiszpański
 • rosyjski
 • francuski


Rozszerzenia już od pierwszej klasy!Od pierwszego dnia nauki języki obce nauczane są w systemie międzyoddziałowym w grupach według stopnia zaawansowania – na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

 

Wyfruń z gniazda! Damy Ci schronienie!

Jesteśmy jedną z niewielu szkół w okolicy, która dysponuje internatem. Nie bój się odległości i dojazdów - możesz u nas zamieszkać.


 

Dyżury komisji rekrutacyjnej

 

Dyżury szkolnej komisji rekrutacyjnej odbywają się w poniedziałki i czwartki w godzinach 1430 - 1600 w bibliotece szkolnej.


 


 

Regulamin rekrutacji

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności

im. Tytusa Chałubińskiego

w Myślenicach na rok szkolny 2017/2018

opracowany na podstawie:

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późniejszymi zmianami)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły
  I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
 • ZARZĄDZENIA NR 11/17 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. c ustawy-Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018 w województwie małopolskim.

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych -– Małopolska Szkoła Gościnności

prowadzi nabór do następujących szkół:

 

Szkoły ponadgimnazjalne

II Liceum Ogólnokształcące

Klasa

Przedmioty rozszerzone

 

1A

język angielski/niemiecki,

geografia lub biologia

1B

język angielski/niemiecki, matematyka

 

1C

język angielski/niemiecki, biologia

 

 

Przedmioty rozszerzone od pierwszej klasy w Liceum Ogólnokształcącym.

 

Technikum Turystyczno-Gastronomiczne

Klasa

Zawód

 

Przedmioty rozszerzone

1H

Technik hotelarstwa

 

język angielski, geografia

1T

Technik obsługi turystycznej

 

język angielski, geografia

1G

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 

język angielski, chemia

1K

Technik żywienia i usług gastronomicznych (16 miejsc) / Technik hotelarstwa (16 miejsc)

Język angielski,

chemia (oddz.żywienia i usł.gastr.)

geografia (oddz.hotelarstwa)

 

Szkoły policealne

 • Terapeuta Zajęciowy – 2 lata
 • Asystent Osoby Niepełnosprawnej – 1 rok
 • Opiekun Medyczny – 1 rok

Rekrutację i kwalifikację kandydatów prowadzi szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna powołana przez zarządzenie wewnętrzne dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach z dnia 13 lutego 2017 r.

 

§ 1

1) Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wybierają klasę, w której chcą podjąć naukę:

a) w Liceum Ogólnokształcącym

b) w Technikum

2) Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych dokonują rejestracji internetowej do trzech szkół. W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów,

3) Kandydaci do szkół składają w szkole pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie do szkoły - wydruk rejestracji internetowej.

4) Rejestrację kandydatów spoza powiatu myślenickiego prowadzą szkoły pierwszego wyboru,

 

§ 2

Terminy postępowania rekrutacyjnego

na podstawie załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 11/17

Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 2017 r.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 24 kwietnia 2017r.

 

do 12 czerwca 2017r. do godz. 15.00

 

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

od 23 czerwca 2017r

 

do 27 czerwca 2017 r. do godz. 15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

30 czerwca 2017 r. do godz.12.00

 

4.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

 

 

Od 30 czerwca 2017r. od godz.12.00

 

do 3 lipca 2017r. do godz. 15.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

 

 

 

 

 

 

do 5 lipca 2017r. do godz. 15.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych

 

7 lipca 2017r. godz.12.00

7.

Spotkanie z rodzicami nowoprzyjętych uczniów klas Liceum Ogólnokształcącego w auli szkolnej

Spotkanie z rodzicami nowoprzyjętych uczniów klas Technikum Turystyczno-Gastronomicznego w auli szkolnej

7 lipca 2017r - godzina 17.00

 

7 lipca 2017r - godzina 18.00

8.

W rekrutacji uzupełniającej podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych

28 sierpnia 2017r. godz.12.00

 

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły, których gimnazja nie należą do systemu rekrutacji elektronicznej, składają w szkole dokumenty (wniosek o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. , kopię lub oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i kopię lub oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego) w terminach wyznaczonych w w/w harmonogramie w pkt. 1 i 2.
 2. Wszystkie dane dotyczące kandydatów z gimnazjów spoza systemu elektronicznej rekrutacji ubiegających się o przyjęcie do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolskiej Szkoły Gościnności, jako szkoły pierwszego wyboru, zostaną wprowadzone przez szkolnego administratora systemu.
 3. Po zakwalifikowaniu się na listę kandydatów, należy uzupełnić dokumenty potwierdzające wolę nauki w szkole w terminie wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji (tabela, pkt.5)

 

§ 3

 1. Do dokumentów potwierdzających wolę nauki w szkole ponadgimnazjalnej należy dołączyć:
 • dwie fotografie podpisane na odwrocie (nazwisko, imię, data urodzenia),
 • kandydaci do klas technikum zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych

 

 1. Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzana jest we wszystkich szkołach w przypadku posiadania wolnych miejsc. Wyniki tej rekrutacji (w szkołach objętych systemem elektronicznym) administrator systemu rekrutacji wprowadza do systemu elektronicznego po jej zakończeniu.
 2. W rekrutacji uzupełniającej uczestniczą kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych szkół w pierwszym terminie.

4. W rekrutacji uzupełniającej kandydaci posługują się oryginalnymi dokumentami

 

 

§ 4

Przyznawanie punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

 1. O przyjęciu do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej decyduje:
 • liczba punktów uzyskana przez kandydata z egzaminu na zakończenie nauczania gimnazjalnego - max. 100 pkt.
 • liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów - języka polskiego i trzech obowiązkowych przedmiotów wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną - max.80 pkt.
 • inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum - max. 20 pkt.
 1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty rekrutacyjne według zasady, że jeden procent odpowiada 0,2 punktu w przypadku wyników procentowych z egzaminów z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. W praktyce oznacza to, że za wyniki każdej części egzaminu można uzyskać maksymalnie 20 punktów.
 1. Oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum przelicza się na punkty następująco:

celujący

18 punktów

bardzo dobry

17 punktów

dobry

14 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

 

 

 1. Przedmioty punktowane ze świadectwa ukończenia gimnazjum

Typ szkoły

przedmioty punktowane do wszystkich klas pierwszych

 

Liceum

Ogólnokształcące

 

1. Język polski

2. Matematyka

3. Język obcy

4. Przedmiot wybrany z grupy II: historia, geografia, biologia, informatyka

 

Technikum Turystyczno -Gastronomiczne

 

1. Język polski

2. Matematyka

3. Język obcy

4. Przedmiot wybrany z grupy : historia, geografia, biologia, informatyka

 

 

 

 1. Szczególne osiągnięcia ucznia – maksymalnie 20 punktów w tym:
 • za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów
 • za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty:

finalista konkursu przedmiotowego ponadwojewódzkiego

10 punktów

laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego

7 punktów

finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego

5 punktów

finalista min. dwóch konkursów przedmiotowych wojewódzkich

10 punktów

laureat min. dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich

7 punktów

finalista min. dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich

5 punktów

finalista konkursu przedmiotowego wojewódzkiego

7 punktów

laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego

5 punktów

finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego

3 punkty

 

Jeżeli kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 • Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty

 

§ 5

Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty mają pierwszeństwo przyjęcia do wybranej przez siebie szkoły.

§ 6

Lista kandydatów przyjętych do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych będzie tworzona na podstawie liczby punktów uzyskanych z uwzględnieniem warunków zawartych w § 4 i § 5.

 

§ 7

Kandydaci zwolnieni ze zdawania egzaminu gimnazjalnego na podstawie odrębnych przepisów będą przyjmowani w miarę wolnych miejsc w terminie dodatkowej rekrutacji.

 

§ 8

Terminy postępowania rekrutacyjnego

na podstawie załącznika Nr 3 do zarządzenia Nr 11/17

Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 2017 r.

do Szkoły Policealnej Turystyki i Zdrowia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach
w roku szkolnym 2017/2018

 1. Kryteria rekrutacji do Szkoły Policealnej Turystyki i Zdrowia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach.
 • Do klasy pierwszej publicznej szkoły policealnej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają:
 1. wykształcenie średnie;
 2. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.
 3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. wielodzietność rodziny kandydata,
  2. niepełnosprawność kandydata,
  3. niepełnosprawność dziecka kandydata,
  4. niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
  5. samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.
 • Kryteria, o których mowa mają jednakową wartość.

 

 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018

Semestr zimowy

I ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 3 do 23 listopada 2017 r.

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy.

Od 3 do 29 listopada 2017r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

1 grudnia 2017r. do godz.12.00

 

4.

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły policealnej.

do 6 grudnia 2017 r. do godz.15

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

13 grudnia 2016 do godz. 12.00

6.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły policealnej Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

13 grudnia 2017 r.

 

II ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 • II etap postępowania rekrutacyjnego będzie prowadzony tylko w przypadku wolnych miejsc na danym kierunku kształcenia.
 • W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brana jest pod uwagę wyłącznie kolejność zgłoszeń.

Niepodjęcie nauki w dniu rozpoczęcia zajęć,bez usprawiedliwienia jest traktowane jako rezygnacja z nauki, powoduje skreślenie z listy przyjętych oraz przyjęcie kandydata z listy rezerwowej.

 

 1. Dokumenty, które należy złożyć przy przyjęciu do szkoły:
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych
 • Kwestionariusz wniosku o przyjęcie do szkoły /druk do pobrania ze strony szkoły www.zsp.edu.pl, lub w sekretariacie szkoły/
 • Dwie fotografie / 30x40mm/ podpisane na odwrocie /nazwisko, imię, data urodzenia/
 • Oraz inne dokumenty brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły:

telefon: 12 272 08 20, 12 272 04 24

fax: 12 272 12 46

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Edycja:AA
3/04/2017

 

Gimnazjalisto! Nie wahaj się dłużej i dołącz do nas!

Nauka w systemie jednozmianowym

Wzorce kształcenia oparte na europejskich rozwiązaniach

Nauczanie w systemie międzyoddziałowym

Nowoczesne i profesjonalnie wyposażone pracownie

Doskonała lokalizacja (w sąsiedztwie bazy treningowej Wisły Kraków)

Zakwaterowanie w wygodnymi dostosowanym do potrzeb młodzieży internacie (wi-fi, sala kinowa, świetlica, nowoczesny design pokoi, całodobowa opieka)

Domowe obiady w stołówce szkolnej

Wymiany i wycieczki zagraniczne (Niemcy, Austria, Francja, Włochy, Węgry, Chiny)

Praktyki zawodowe w renomowanychhotelach, biurach podróży,
restauracjach

Pokazy i warsztaty z ekspertami

Wysoka zdawalność matury i egzaminów zawodowych

 

Zdecyduj sam!

Dlaczego wybrać Technikum?

• zdobywasz zawód i uprawnienia do pracy na terenie całej Unii Europejskiej

• uzyskujesz tytuł technika hotelarstwa, technika obsługi turystycznej lub technika żywienia i usług gastronomicznych – w zależności od wyboru

• odbywasz praktyki krajowe i zagraniczne w najlepszych hotelach i restauracjach m.in.:

 

Novotel HotelsJurataHiszpania

Ibis HotelsSopotGrecja

Holiday InnKrakówWłochy

Pod RóżąChorwacja

Andel’s

Radisson BLU

Hilton Garden

 

 

• zdobywasz wiedzę nie tylko z przedmiotów zawodowych, ale również z przedmiotów ogólnokształcących

• zdajesz maturę i egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

• po naszej szkole możesz studiować na dowolnie wybranym kierunku (tak jak po liceum)

 

Dlaczego wybrać Liceum?

We wszystkich klasach licealnych językiem obowiązkowym jest angielski lub niemiecki. Do wyboru proponujemy również języki:

- hiszpański- rosyjski- francuski

Rozszerzenia już od pierwszej klasy!

Dodatkowo po klasie I można wybrać do nauki w zakresie rozszerzonym kolejne przedmioty: geografia, historia, biologia, fizyka, wos, chemia, informatyka.

Od pierwszego dnia nauki języki obce nauczane w systemie międzyoddziałowym w grupach według stopnia zaawansowania – na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

zsp.edu.pl