IV Ogólnopolski Konkurs Turystyczno - Hotelarski "Mistrz Gościnności - Concierge" 2018

ZGŁOSZENIA DO 16 LISTOPADA 2018!!!

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
fax: 12 272 12 46


 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU TURYSTYCZNO- HOTELARSKIEGO

MISTRZ GOŚCINNOŚCI - CONCIERGE 2018

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
 Małopolska Szkoła Gościnności
w Myślenicach

Myślenice, 14 grudnia 2018 roku

§ 1

Cele Ogólnopolskiego  Konkursu Turystyczno  - Hotelarskiego  zwanego w dalszej części tego Regulaminu „Konkursem”:

 1. Podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej oraz technik hotelarstwa.
 2. Popularyzacja, podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.
 3. Rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań dziedzinami związanymi z hotelarstwem i turystyką. Pobudzanie zawodowych zainteresowań uczniów.
 4. Stworzenie możliwości wymiany doświadczeń oraz współzawodnictwa między uczniami różnych szkół. Integracja szkół o tym samym profilu kształcenia.
 5. Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy.
 6. Rozwijanie umiejętności wymaganych na rynku pracy.
 7. Kształtowanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Dokonywanie oceny własnych umiejętności zawodowych. 
 8. Zwiększenie zaangażowania uczniów w naukę oraz zwiększenie motywacji do uzyskania kwalifikacji zawodowych.
 9. Rozbudzenie kreatywności, inicjatywy i pomysłowości.
 10. Kształtowanie wzorców wychowawczych i właściwej postawy zawodowej.
 11. Rozwijanie umiejętności językowych.

 § 2
Uczestnicy Konkursu 

Konkurs adresowany jest do uczniów technikum, obywających kształcenie w zawodzie technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej.

Każda szkoła biorąca udział w konkursie może zgłosić maksymalnie 1 uczestnika.

§ 3
Organizatorzy Konkursu

 Konkurs organizuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach.

 § 4
Komisja Programowa

 1. Za poziom merytoryczny, organizację i przebieg Konkursu odpowiedzialna jest Komisja Programowa: Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach  przy współudziale nauczycieli przedmiotów zawodowych i języków obcych.
 2. Do przeprowadzenia każdego z etapów Konkursu Komisja Programowa powołuje profesjonalne Jury.

 § 5
Jury

 1. Jury ocenia wiedzę teoretyczną i umiejętności zawodowe uczestników Konkursu na każdym z etapów konkursu.
 2. Ocena Jury jest oceną ostateczną.

§ 6
Zgłoszenie uczestnictwa

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie  formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem uczestnika konkursu w terminie do dnia 16 listopada 2018 roku 
na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
fax: 12 272 12 46

 § 7
Etapy konkursu 

1. Konkurs składa się z III etapów.

2. Etap I obejmuje test wiedzy ogólnej zawodowej40 pytań jednokrotnego wyboru. Uczestnik może otrzymać maksymalnie 40 punktów.

3. Etap II obejmuje opracowanie zadania praktycznego dotyczącego tematu przewodniego konkursu.  Przedstawienie efektów pracy odbywa się na III etapie konkursu. Czas na indywidualne wykonanie zadania to 60 minut.
Każdy z uczestników ma do dyspozycji stanowisko komputerowe z oprogramowaniem i dostępem do Internetu

4. Etap III obejmuje  przedstawienie efektów pracy poprzedniego etapu, czyli opracowanie zadania praktycznego, a także odpowiedzi na pytania związane z realizacją zadania praktycznego. Każdy uczestnik odpowiada na 10 pytań z zakresu omawianego tematu. Odpowiedzi na 7 pytań uczestnik udziela w języku polskim, na 3 pytania w języku angielskim. Jury dokonuje oceny według zasad obowiązujących podczas obsługi gości w obiekcie noclegowym. W III etapie konkursu uczestnik może otrzymać maksymalnie 60 punktów. Każdy z członków Jury ma do dyspozycji 20 punktów – maksymalnie 2 punkty za każdą prawidłową odpowiedź. Wszystkim uczestnikom konkursu zapewnia się do dyspozycji stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu.

5. Zadania konkursowe uwzględniają  treści określone w programach nauczania dla zawodu technik hotelarstwa  oraz wskazaną w nich literaturę, a także nowości z branży hotelarskiej.

6. Każdy z członków Jury oceniający wykonanie zadania praktycznego, ma do dyspozycji liczbę punktów określoną w § 7.4.  Końcowa ocena jest sumą punktów przyznanych przez poszczególnych członków Jury.

§ 8 
Nagrody

1. Uczestnik Konkursu, który sumarycznie ze wszystkich etapów konkursu uzyska najwyższą liczbę punktów, maksymalnie 100, otrzyma dyplom i tytuł:
„Mistrz gościnności – Concierge”,  statuetkę „Złoty Klucz” oraz nagrody rzeczowe.

Nagrodami dla zwycięzców są vouchery na usługi hotelarskie

3. Przewiduje się możliwość dogrywki rozstrzygającej przyznanie 1 miejsca. Dogrywka obejmuje odpowiedź  na jedno dodatkowe pytanie w zakresie opracowanego zadania w języku angielskim.

4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom za uczestnictwo i nagrody rzeczowe.


 

KARTA ZGŁOSZENIA


 

Dodatkowych informacji udziela Justyna Piechnik drogą mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin opracowała Komisja Programowa

 

Dodała AK
15.10.2018

zsp.edu.pl